BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał NWZ Boryszew S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 28 lutego 2011 roku.

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 10/2011 w dniu 1 lutego 2011r. oraz zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych i w związku z § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Boryszew S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 112.835.784,60 (słownie: sto dwanaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 60/100) złotych o kwotę 112.835.784,60 (słownie: sto dwanaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 60/100) złotych do kwoty 225.671.569,20 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych w drodze emisji 1.128.357.846 (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu ośmiu milionów trzystu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda ("Akcje Serii G").

2. Akcje Serii G mogą zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Przez wkłady pieniężne rozumie się zapłatę na rachunek bankowy lub wzajemne potrącenie wierzytelności pieniężnych Spółki i subskrybenta Akcji Serii G.

3. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy.

4. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii G, przy czym na każdą jedną akcję Spółki serii A, B, C, D, E lub F posiadaną przez akcjonariusza Spółki na koniec dnia prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru uprawniające do objęcia jednej Akcji Serii G.

6. Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G ("Dzień Prawa Poboru") jest dzień 15 kwietnia 2011 r.

7. Akcje Serii G nie będą miały formy dokumentu.

8. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii G, praw poboru Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki upoważnia się do wszelkich czynności związanych z działaniami, o których mowa w poprzednim zdaniu.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz ofertą Akcji Serii G, a także do ustalenia szczegółowych warunków emisji i zasad dystrybucji akcji, w tym akcji nieobjętych. W szczególności, Zarząd Spółki upoważnia się do (a) ustalenia zasad przydziału Akcji serii G, które nie zostaną objęte w trybie wykonywania prawa poboru, oraz (b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.

10. Ustala się cenę emisyjną akcji serii G na poziomie wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu na rynku regulowanym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nowych akcji Serii "G", praw poboru akcji Serii "G" oraz praw do akcji Serii "G".

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii "G" Spółki, prawa poboru akcji serii "G" oraz prawa do akcji serii "G" będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego związanego z ofertą publiczną akcji serii "G", opublikowania tego prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii "G", praw poboru akcji serii "G" oraz praw do akcji serii "G" do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.671.569,20 złotych i dzieli się na 2.256.715.692 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 752.238.564 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F i 1.128.357.846 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu
Robert Bednarski - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Boryszew SA | uchwalono
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »