Reklama

ZYWIEC (ZWC): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par.38, ust.1, pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , zwołanego na dzień 24.04.2014 r.

Reklama

Projekt

Uchwała Nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała Nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

za rok 2013.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 4 670 812 tys. zł /cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych/,

2)rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zyski i straty oraz inne całkowite dochody w kwocie 254 625 tys. zł /dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych/,

3)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 74 058 tys. zł /siedemdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,

4)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 69 286 tys. zł /sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/,

5)informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:

1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 815 760 tys. zł / dwa miliardy osiemset piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych /,

2)skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zyski i straty oraz inne całkowite dochody w kwocie 271 360 tys. zł /dwieście siedemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych/,

3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 57 323 tys. zł /pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/,

4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 107 234 tys. zł /sto siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysięcy złotych/,

5)informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 18,00 /osiemnaście/ złotych, a nadto, że:

1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 8 maja 2014 roku,

2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 maja 2014 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 24 września 2013 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51 356 685,00 /pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 5,00 /pięć/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 133 527 381,00 /sto trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden/ złotych, tj. kwota 13 /trzynaście/ złotych za jedną akcję.

§ 2.

1.Uzyskany w 2013 roku zysk netto wynoszący 254 625 265,21 zł /dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy/ dzieli się w sposób określony poniżej.

2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2013 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 49 147 362,15 zł /czterdzieści dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote piętnaście groszy/ oraz część zysku za rok 2013 w wysokości 135 736 703,85 zł /sto trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy/.

3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2013 roku w kwocie 118 888 561,36/sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2013.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:

1)Panu Xavier Belison z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 października 2013 roku,

2)Panu Guillaume Duverdier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

w okresie od 6 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

3)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

4)Panu Michael Calfee z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 15 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

5)Pani Grażynie Stanisławie Rzehak - Majcherek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

6)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

7)Panu Barry Sheehan z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

8)Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2013.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1)Panu Jan Derck van Karnebeek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

2)Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

7)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 4 kwietnia 2013 roku,

8)Panu Lodewijk Lockefeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 5 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych głosowań Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016:

- ……………………,

- ……………………,

- ……………………,

ustalając jednocześnie, iż w skład Rady Nadzorczej wejdzie również przedstawiciel pracowników Spółki wybrany zgodnie z Regulaminem wyboru Członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej

przez pracowników Spółki.

§1.

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się Regulamin powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki w następującym brzmieniu:

"REGULAMIN

wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki

uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

w dniu 24 kwietnia 2014 roku

§ 1

Pracownicy Spółki wybierają jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych.

§ 2

1.Wybory przeprowadza pięcioosobowa Komisja Wyborcza.

2.W skład pięcioosobowej Komisji Wyborczej wchodzi po jednym przedstawicielu pracowników wybranym na ogólnych zebraniach pracowników w poszczególnych lokalizacjach Spółki, tj. Elblągu, Leżajsku, Warce, Warszawie i Żywcu.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze do Komisji Wyborczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

4.Członkiem Komisji Wyborczej zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów na danym ogólnym zebraniu pracowników.

5.Zarząd Spółki w terminie 10 dni od daty 24 kwietnia 2014 roku, tj. odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A., dokonuje zwołania ogólnych zebrań pracowników w lokalizacjach wymienionych w ust. 2 celem dokonania wyboru Komisji Wyborczej.

6.Komisja Wyborcza przygotowuje i przeprowadza wybory z uwzględnieniem zasad niniejszego Regulaminu.

§ 3

1.Czynne prawo wyborcze do Rady Nadzorczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

2.Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie pracownicy posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w Spółce, z wyłączeniem członków Zarządu, prokurentów, likwidatorów, kierowników oddziałów lub zakładów, głównych księgowych, radców prawnych oraz osób bezpośrednio podlegających członkowi Zarządu albo likwidatorowi.

Do trzyletniego stażu pracy w Spółce wlicza się staż pracy w podmiotach zależnych.

§ 4

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się na ogólnych zebraniach pracowników

(vide: § 2 ust. 2 powyżej) z załączeniem pisemnej zgody kandydata na kandydowanie.

2. Członek Komisji Wyborczej nie może być kandydatem do Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Komisja Wyborcza po zamknięciu listy kandydatów sporządza:

a) listę zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym) zawierającą nazwisko

i imię, wiek, stanowisko pracy w Spółce oraz miejsce zamieszkania (miejscowość),

b) karty do głosowania z wykazem kandydatów (tylko nazwisko i imię),

c) listę uprawnionych do głosowania.

2.Komisja wyznacza termin wyborów nie wcześniej niż po upływie 3 dni i nie później niż w ciągu 10 dni od podania listy kandydatów do wiadomości pracowników Spółki (tablice ogłoszeń).

§ 6

1.Członkiem Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska bezwzględną ilość ważnych głosów oddanych (50 % + 1).

2.Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas Komisja wyznacza termin kolejnych wyborów z udziałem trzech kandydatów, którzy uprzednio uzyskali kolejno największą ilość głosów.

3.W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów.

§ 7

1.Po przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza sporządza protokół i ogłasza wynik wyborów, po czym całość dokumentacji z przeprowadzonych wyborów przekazuje Zarządowi Spółki.

2.Wybór dokonany w trybie określonym w niniejszym Regulaminie jest równoznaczny z powołaniem wybranego pracownika na członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 8

1.Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników wygasa:

a)z upływem kadencji,

b)z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia pomiędzy pracownikiem a Spółką umowy o pracę ,

c)z chwilą rezygnacji pracownika,

d)z chwilą śmierci pracownika.

2.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przed upływem jego kadencji, pracownicy dokonują ponownego wyboru w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3.Odwołanie przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej obejmuje także odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-28Marek WłochProkurent

Dowiedz się więcej na temat: projektu | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »