VINDEXUS (VIN): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku:

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

Reklama

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010;

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, obejmującym okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2010 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, to jest za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową - zgodnie z którymi:

1. całkowity dochód Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazał całkowity dochód w wysokości 8.601 721,64 zł (słownie: osiem milionów sześćset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 64/100 zł);

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazał zysk netto w kwocie 4.076 720,88 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 88/100 zł));

3. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazał po stronie pasywów i aktywów sumę 94 371 699,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 77/100 zł);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.551 721,61 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 61/100 zł);

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 43 555,20 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć 20/100 zł)

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółkę Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2010.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2010 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2010, postanawia zysk netto za rok 2010 w wysokości 4.076 720,88 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 88/100 zł)

przeznaczyć w sposób następujący:

1. Kwotę 4.026 720,88 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia 88/100 zł ) - na fundusz rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

2. Kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2010 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla akcjonariuszy, jest wykorzystanie środków własnych. W takim wypadku osiągnięte zyski są reinwestowane i służą osiągnięciu wyższej stopy zwrotu w przyszłości.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2010 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej - Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2010 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckiel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [-] czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwin

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jerzy Kulesza - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »