Reklama

VINDEXUS (VIN): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty Uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku:

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

Reklama

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2011;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2011;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, to jest za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółki Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2011.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2011 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2011.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011, postanawia zysk netto za rok 2011 w wysokości 748 988,94 zł przeznaczyć w sposób następujący:

1. Kwotę 673 988,94 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem zł 94/100 ) - na kapitał zapasowy Spółki;

2. Kwotę 35000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł) - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

3. Kwotę 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) - jako nagrodę na Prezesa Zarządu Jerzego Kulesza w związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2011 r.

4. Kwotę 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) - jako nagrodę dla Członka Zarządu - Grażyny Jankowskiej Kuchno w związku z wynikami osiągniętymi przez Spółkę w 2011 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2011 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla akcjonariuszy, jest wykorzystanie środków własnych. W takim wypadku osiągnięte zyski są reinwestowane i służą osiągnięciu wyższej stopy zwrotu w przyszłości.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 2 093 133,25 zł ( słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy zł 25/100) z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie: Strata w kwocie 2 093 133,25 zł ( słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy 25/100 zł) obejmuje stratę w kwocie 2 055 952,36 zł powstałą w wyniku zastosowania po raz pierwszy standardów MSSF/MSR oraz w związku ze zmianą zasad w roku sprawozdawczym, obejmującym okres 01.01.2010-31.12.2010 oraz korekty dotyczące wyniku lat ubiegłych w kwocie 37 180,89 ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 89/100 zł) dokonane w roku sprawozdawczym 01.01.2011-31.12.2011.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kulesza.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2011 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej - Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2011 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckiel

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckiel.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [#]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwin

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwin.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papirów wartościowych oraz warunków uznawania za rownoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jerzy KUlesza - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »