Reklama

ULMA (ULM): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki.

Reklama

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

b) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012;

c) podziału zysku Spółki za rok 2012;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2012, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012,

f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 466 197 871,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwanaście gr.),

b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 14 107 177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem gr.),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127 196,76 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć gr.),

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 753 012,09 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych i dziewięć gr.),

e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszjacu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 454 533 970,14 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i czternaście gr.),

ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 19 506 131,52 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt dwa gr.) i zysk netto w kwocie 20 426 773,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 526 150,40 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści gr.),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11 858 803,56 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złotych i pięćdziesiąt sześć gr.),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto w kwocie 14 107 177,88 zł (słownie: czternaście milionów sto siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) za rok obrotowy 2012, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia podzielić go w następujący sposób: 10.511.264,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote) brutto na jedną akcję; pozostałą część zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.595.913,88 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego ULMA Construccion Polska S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Lourdes Urzelai Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ernesto Julian Maestre Escudero z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana …………………………………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-23Andrzej KozłowskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »