Reklama

ULMA (ULM): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki.

Reklama

Uchwała Nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2014, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014;

d) pokrycia straty Spółki za rok 2014;

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014,

6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 339 329 826,23zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia trzy gr.),

b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód i stratę netto w kwocie – 11 901 458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery gr.),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 901 458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery gr.),

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 852 294,95 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć gr.),

e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 332 139 698,16 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i szesnaście gr.),

ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie – 10 974 324,84 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery gr.) i stratę netto w kwocie – 5 589 645,74 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery gr.),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 974 324,84 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery gr.),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 206 948,22 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia dwa gr.),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto w kwocie 11 901 458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiat cztery grosze) za rok obrotowy 2014 z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Maria Lourdes Urcelai Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ińaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-20Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu
2015-05-20Henryka PadzikProkurent

Dowiedz się więcej na temat: 19+

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »