Reklama

ULMA (ULM): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

Reklama

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2015, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy kapitałowej w roku 2015;

d) podziału zysku Spółki za rok 2015;

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015,

f) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

h) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 336 166 667,56 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt sześć gr.),

b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 31 662,69 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr.),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 662,69 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr.),

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 797 972,94 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery gr.),

e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 328 892 803,06 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzy złote i sześć gr.),

ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 1 009 129,29 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć gr.) i zysk netto w kwocie 5 508 227,16 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i szesnaście gr.),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 009 129,29 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć gr.),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 584 213,96 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć gr.),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przekazać zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 31 662,69 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dziewięć gr.) na ………………………………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 sierpnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rodolfo Carlos Muńiz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Marii Lourdes Urcelai Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 1 lutego 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ińaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy Skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji ULMA Construccion Polska S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/-a ..........................................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …./2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu działając na podstawie art. 378 § 1 oraz 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki niniejszym ustala, iż począwszy od dnia 1 lipca

2016 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- miesięczne wynagrodzenie niezależnego członka Rady Nadzorczej w kwocie ..... złotych brutto,

- miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie ...... złotych brutto,

- zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu przez członka Rady Nadzorczej i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez tego członka Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie podlega zmniejszeniu proporcjonalnemu do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 2.

Niniejszym tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w szczególności traci moc Uchwała nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-19Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu
2016-05-19Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »