VINDEXUS (VIN): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS” S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2018;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2018;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i wybór Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, to jest za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2018 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus”

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus”

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2018 w kwocie 15.624.471,81 zł w następujący sposób:

- w części tj. 3 475 800,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję,

- w części tj. 70 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,

- w części tj. 30 000,00 zł na Fundację Semper Adiuvent

- w części tj. 40 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2019 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2018 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za 2018 rok, powiększonego o niepodzielony wynik. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2018 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Currit

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Currit.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego

dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki

§ 1

[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny”), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji.

2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2018 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.

§ 2

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.

§ 3

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione”) oraz określał zasady i warunki obejmowania nowych akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2018 r. bardzo dobrych wyników finansowych Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały, która umożliwi wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego. Program ten stworzy zdaniem Zarządu podstawy do docenienia wkładu wyróżniającym się członkom kadry menedżerskiej Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2018 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki. W ocenie Zarządu może przyczynić się do stymulowania poprawy zarządzania grupą kapitałową Spółki, a w dalszej perspektywie przełożyć się na dalszą poprawę wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki.

Uchwała Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych ("KSH”) oraz §7 ust. 1 i §11 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału]

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia […] czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki ("Uchwała w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego”), Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: 10 groszy) i nie większą niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych) tj. z kwoty 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.164.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdziesty tysięcy) sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję ("Akcje Serii L”).

3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Z Akcjami Serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

5. Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).

6. Akcje Serii L zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki określonym w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

7. Listę Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji Serii L, która zostanie im zaoferowana określi Rada Nadzorcza Spółki w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

8. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 1 zł za każdą jedną Akcję Serii L.

9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii L zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii L i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

10. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r.

12. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2019 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2019.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.

14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umów objęcia Akcji Serii L z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki.

§ 2

[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L]

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L (pozbawienie prawa poboru).

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

§ 3

[Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu giełdowego]

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2.Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się §6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.159.193,90 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11591939 (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 11640000 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K, oznaczonych numerami 000001-048062.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K.”

który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.164.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11640001 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy jedną akcję) i nie więcej niż 11680000 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji serii K, oznaczonych numerami 000001-048062,

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcje serii L, oznaczonych numerami 000001-040000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciel

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »