Reklama

ULMA (ULM): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjpnariuszy ULMA Construccion Polska S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki.

Reklama

Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2016, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w roku obrotowym 2016.;

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016;

e) podziału zysku Spółki za rok 2016 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy;

f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.

6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 338 316 563,38 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści osiem gr.),

b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód i zysk netto w kwocie 10 711 612,37 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset jedenaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i trzydzieści siedem gr.),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 711 612,37 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset jedenaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i trzydzieści siedem gr.),

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 815 278,25 zł (słownie: jeden milion osiemset piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia pięć gr.),

e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 335 932 038,96 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści osiem złote i dziewięćdziesiąt sześć gr.),

ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 13 301 636,61 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt jeden gr.) i zysk netto w kwocie 12 891 520,77 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt siedem gr.),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 301 636,61 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt jeden gr.),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2 311 703,46 zł (słownie: dwa miliony trzysta jedenaście tysięcy siedemset trzy złote i czterdzieści sześć gr.),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.

w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 10.711.612,37 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset jedenaście tysięcy sześćset dwanaście złotych i trzydzieści siedem groszy) oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 17.668.800,43 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych i czterdzieści trzy grosze), w łącznej kwocie 28.380.412,80 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście złotych i osiemdziesiąt groszy) do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 5,40 zł (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy) brutto na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy ustala się 5 maja 2017 roku.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się 18 maja 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE: W ciągu ostatnich lat Spółka nie wykorzystała części środków własnych dla finansowania bieżącej i podstawowej działalności Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska SA. Wysokość proponowanej dywidendy, w opinii Zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem Akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami emitenta dla finansowania swojej działalności.

Uchwała Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 16 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta z wykonywania obowiązków w roku 2016, przy czym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 16.06.2016 r. jako Członkowi Zarządu oraz za okres od dnia 16.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. jako Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitorowi Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Marii Lourdes Urcelay Ugarte z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 16 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Felixowi Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 16 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Iñaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 16 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Michałowi Markowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 16 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-22Andrzej SterczyńskiCzłonek Zarządu
2017-03-22Krzysztof OrzełowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »