BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 roku - raport 51

Raport bieżący nr 51/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączniki do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku.

Reklama

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 50/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2014 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2014 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 428.177 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 25.548 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 25.782 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 131.319 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.915 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2014 rok, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.350.187 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do

31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 159.950 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 153.100 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.790 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.689 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 13 lutego 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 17 lutego 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Bogolubow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia:

1) dokonać podziału zysku netto Spółki za 2014 rok w kwocie 25.548 tys. złotych w następujący sposób:

- kwotę ……. złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,10 złotych na jedną akcję)

- kwotę …… złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki.

2) wyznaczyć dzień dywidendy na ………..2015 roku.

3) wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień ………… 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Enterprise Data Center.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Maflow.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Produkcji Budowlanej.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wniesienia do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na wniesienie do innego podmiotu w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy

o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę wniesienia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Wydział Dodatków do Tworzyw Sztucznych.

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie wniesiona aportem na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie wniesiona w formie aportu zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed wniesieniem, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej czynności.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wyrażanie zgody na wniesienie w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki należy do obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zespół składników wchodzących w skład ZCP stanowi jego integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością produkcyjno – handlową.

(Projekt)

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku odwołuje się Pana ………………………………………………. ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

(Projekt)

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ………………. roku powołuje się Pana/ Panią………………………………………………. do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-01Piotr SzeligaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »