Reklama

BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku - raport 28

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku.

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………………………………………………………………………………………………

Reklama

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 27/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 19 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2015 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.520.619 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.786 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 856 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.329 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.189 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2015 rok, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.452.791 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do

31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 83.781 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 54.864 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.352 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do

31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.398 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od

1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka (od 29 kwietnia 2015 roku Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 3.786 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku odwołuje się Panią / Pana ……………………… ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt.6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ………………. roku powołuje się Pana/ Panią ………………………………………………. do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

W związku z powołaniem Pana/Pani ………………………………………………. do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A., Rada Nadzorcza obecnej kadencji działa w składzie:

1) ……………………………………………….

2) ……………………………………………….

3) ……………………………………………….

4) ……………………………………………….

5) ……………………………………………….

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 4 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się następujące rodzaje działalności:

- PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1 – 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 – 19

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za rok obrotowy.

Projekty uchwał nr 20 – 21

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekt uchwały nr 22

Uchwała wynikająca z rozszerzenia działalności Spółki o handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-19Piotr SzeligaPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »