BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku - raport 50

Raport bieżący nr 50/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku.

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………………………………………………………………………………………………

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 49/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 18 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew

w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2017 rok, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.761.873 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 84.504 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem

w kwocie 81.417 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 46.606 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 24.851 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2017 rok

Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2017 rok,

obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 4.109.581 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 203.894 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 195.463 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 105.038 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.012 tys. zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki

w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 18 maja 2017 roku,

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 18 maja 2017 roku,

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 19 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Wieczorkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 maja 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 3 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku netto za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2017 rok w kwocie 84.504 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset cztery tysiące złotych) przeznaczyć na zasilenie kapitału – zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 3 października 2017 roku wybór Pana Jarosława Antosika do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana …………………… do Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

(Projekt)

"Uchwała nr ….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku odwołuje się Panią/Pana …………………… ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr…..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje ona następujące brzmienie:

"§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Boryszew S.A. do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

2. Łączna maksymalna liczba nabywanych akcji własnych nie przekroczy […….] (słownie: […….]) akcji uprawniających do […….] (słownie: […….]) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały – nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków, które mogą być przeznaczone na ich nabycie.

4. Spółka będzie nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego (ogłoszonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) ("Ustawa”). Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę (lub jej spółkę zależną) bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

5. Nabycie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.

6. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcjach na rynku regulowanym, cena za jedną akcję będzie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE

i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1), ("Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji ("Rozporządzenie Delegowane”),

z uwzględnieniem § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.

7. W przypadku nabywania akcji własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, cena za jedną akcje własną zostanie określona przez Zarząd, z uwzględnieniem § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.

8. Przedmiotem nabycia mogą być tylko własne akcje w pełni pokryte.

9. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 10. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu,

o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie lub zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

11. Nabywanie akcji własnych podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów w tym z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz liczby nabywanych akcji własnych, (i) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych poza rynkiem regulowanym – do ustalenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży akcji własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży akcji własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia akcji własnych za pomocą płatnych instrukcji rozliczeniowych w KDPW pomiędzy stronami transakcji (ii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym – do określenia przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych, pozostałych zasad nabywania akcji własnych w formie przyjęcia programu odkupu akcji własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu MAR i Rozporządzeniu Delegowanym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

"Uchwała nr…..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym także na wniesienie do innego podmiotu

w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony

w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, w postaci Oddziału Maflow w Tychach ("ZCP”).

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

(Projekt)

"Uchwała nr…..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym także na wniesienie do innego podmiotu

w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony

w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, w postaci Oddziału Boryszew ERG

w Sochaczewie ("ZCP”).

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych

i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

(Projekt)

"Uchwała nr…..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1.Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym także na wniesienie do innego podmiotu

w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony

w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, w postaci Oddziału Elana w Toruniu ("ZCP”).

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych

i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

(Projekt)

"Uchwała nr…..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym także na wniesienie do innego podmiotu

w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony

w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina ("ZCP”).

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych

i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

(Projekt)

"Uchwała nr…..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie: zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie (w tym także na wniesienie do innego podmiotu

w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony

w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, w postaci Oddziału Boryszew Energy z siedzibą w Toruniu ("ZCP”).

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych

i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1 – 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 – 19

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i podziału zysku netto za rok obrotowy.

Projekt uchwały nr 20

Uchwała związana z zapisem § 12 ust. 1 Statutu Spółki, wymagającym zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokonanego przez Radę Nadzorczą uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego złożył rezygnację z członkostwa w Radzie.

Projekty uchwał nr 21 – ...

Uchwały dotyczące powołania członków Rady Nadzorczej Spółki – ten punkt porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian

w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekty uchwał nr XX – ...

Zmiana Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. podyktowana jest w szczególności aktualizacją podstawy prawnej.

Projekty uchwał nr XX – ...

Uchwały dot. zbycia (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »