Reklama

ZYWIEC (ZWC): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18.04.2012 r.

Projekt

Uchwała Nr 1/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana """.. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 2/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

za rok 2011.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 130 878 tys. zł /dwa miliardy sto trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych/,

2)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 296 600 tys. zł /dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset tysięcy złotych/,

3)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 258 053 tys. zł /dwieście pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/,

4)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 39 497 tys. zł /trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,

5)informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:

1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 272 522 tys. zł /dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych/,

2)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 318 421 tys. zł /trzysta osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych/,

3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 236 232 tys. zł /dwieście trzydzieści sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych/,

4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 24 209 tys. zł /dwadzieścia cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy złotych/,

5)informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 3/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2011.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 33,00 /trzydzieści trzy/ złote, a nadto, że:

1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 9 maja 2012 roku,

2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 maja 2012 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 23 września 2011 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 92 442 tys. zł /dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych/ w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 9,00 /dziewięć/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 246 512 tys. zł /dwieście czterdzieści sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych/, tj. kwota 24 /dwadzieścia cztery/ złote za jedną akcję.

§ 2.

1.Uzyskany w 2011 roku zysk netto wynoszący 296 599 564,56 zł /dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy/ dzieli się w sposób określony poniżej.

2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2011 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 72 407 049,87 zł /siedemdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy/ oraz część zysku za rok 2011 w wysokości 266 547 071,13 zł /dwieście sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/.

3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2011 roku w kwocie 30 052 493,43 zł /trzydzieści milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:

1)Panu Xavier Belison z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

2)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

3)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

4)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

5)Pani Marcie Natalii Bułhak z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

6)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

7)Panu Maciejowi Mitoraj z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 kwietnia 2011 roku,

8)Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 9 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 5/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

2)Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

7)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2014 Pana/Panią """""".... .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w osobie pana Thomas Polanyi.
Marek Włoch - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »