Reklama

ZYWIEC (ZWC): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z par.38, ust.1, pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , zwołanego na dzień 06.09.2015

Projekt

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Reklama

Projekt

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

za rok 2014.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 175 869 tys. zł (dwa miliardy sto siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

2)rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 159 774 tys. zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

3)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 110 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych),

4)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 42 951 tys. zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

5)informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 300 983 tys. zł (dwa miliardy trzysta milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),

2)skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 159 374 tys. zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 510 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),

4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 16 431 tys. zł (szesnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),

5)informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że łączna wysokość dywidendy za rok obrotowy 2014 na jedną akcję wynosi 25,00 (dwadzieścia pięć) złotych, a nadto, że:

1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 17 czerwca 2015 roku,

2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 lipca 2015 roku,

mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 21 października 2014 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51 356 685,00 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 5,00 (pięć) złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205 426 740,00 (dwieście pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych, tj. kwota 20 (dwadzieścia) złotych za jedną akcję.

§ 2.

1.Uzyskany w 2014 roku zysk netto wynoszący 159 774 169,27 złotych (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) dzieli się w sposób określony poniżej.

2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 183 815 135,05 złotych (sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych pięć groszy) oraz część zysku za rok 2014 w wysokości 72 968 289,95 złotych (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2014 roku w kwocie 86 805 879,32 złotych (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze) przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2014.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:

1)Panu Guillaume Duverdier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

2)Panu Michael Calfee z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

3)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

4)Pani Grażynie Stanisławie Rzehak - Majcherek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

5)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

6)Panu Barry Sheehan z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

7)Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków za rok 2014.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1) Panu Jan Derck van Karnebeek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

2) Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

7) Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 22 września 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,

8) Panu Lodewijk Lockefeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 9 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych głosowań Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017:

- Panią/Pana ……………………,

- Panią/Pana …………………… .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-13Marek WłochProkurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »