Reklama

IMPEXMET (IPX): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 25 maja 2017 roku - raport 35

Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2017 roku.

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..…

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2017, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2016 rok obejmujące:

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.582.905 tys. zł,

− rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 95.191 tys. zł,

− zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 129.124 tys. zł,

− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.605 tys. zł,

− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.680 tys. zł,

− informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2016 rok, obejmujące:

− skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.559.276 tys. zł.

− skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 132.577 tys. zł.

− skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 162.489 tys. zł.

− skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 159.041 tys. zł.

− skonsolidowane zestawienie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.419 tys. zł,

− informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie podziału zysku za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 95 191 090,52 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 52/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana ………………………………………………. do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1- 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 - 16

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2016 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki, podziału zysku netto za rok obrotowy oraz powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Małgorzata IwanejkoPrezes Zarządu
2017-04-28Jan WoźniakCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »