Reklama

KONSSTALI (KST): Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 maja 2010 r. wraz z ich uzasadnieniami:

"Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2010r.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009r. albo pokrycia straty.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pani/Pan ___________________;

Pani/Pan ___________________;

Pani/Pan ___________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na postawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 maja 2010r. Panią/Pana .........

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009 r. albo pokrycia straty.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Konsorcjum Stali S.A. w 2009 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). Stosownie do treści art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności podlega ocenie przez Radę Nadzorczą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z tej oceny przygotowanym przez Radę Nadzorczą.

Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2009 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych). Stosownie do treści art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności podlega ocenie przez Radę Nadzorczą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z tej oceny przygotowanym przez Radę Nadzorczą.

Z tego też względu, Zarząd przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2009, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., na które składa się:

a) Informacje ogólne,

b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę "" zł ("""".....)

c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości "". zł (""""....),

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego w kwocie "".. zł ("""""..),

e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie ""... zł (""""".....),

f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 tj. okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2009, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., na które składa się:

g) Informacje ogólne,

h) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę "" zł ("""".....)

i) Sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości "". zł (""""....),

j) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego w kwocie "".. zł ("""""..),

k) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie ""... zł (""""".....),

l) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 tj. okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy przygotowane przez Zarząd sprawozdanie i podejmie, na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, stosowną uchwałę po zapoznaniu się ze sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorczą.

Z powyższych względów, Zarząd przedstawia projekty powyższych uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zgodnie z treścią art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do obowiązków Rady Nadzorczej należy składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Zgodnie z treścią art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza jest zobowiązana złożyć Zwyczajnemu Walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. Zgodnie z "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW" Rada Nadzorcza powinna sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1. zwięzłą ocenę sytuacji spółki (zasada III.1. pkt. 1);

2. ocenę swoje pracy (zasada III.1 pkt. 2).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzy, przygotowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009. Z tego też względu, Zarząd postanowił przedstawić projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza zysk Spółki netto osiągnięty w 2009 roku w wysokości ".. zł w całości na dodatkowy kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

albo

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w 2009 roku w wysokości ".. zł (""".) w następujący sposób:

- z kapitału zapasowego - kwota "... zł ("""...),

- z kapitału rezerwowego - kwota ". zł (""".),

- w latach następnych (z zysków lat przyszłych) - kwota "... zł (""....).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009/pokrycia straty za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Zarząd, na podstawie przygotowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zawnioskuje o wyłączenie od podziału wykazanego w sprawozdaniu finansowym zysku, osiągniętego przez spółkę w roku 2009 i przeznaczenie go w sposób zgodny z przedstawioną powyżej treścią projektu uchwały albo pokryciu straty zgodnie z treścią projektu.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie

Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Członka Zarządu w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 r. do 3 września 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Koclędze

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Koclędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyszowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Krzysztofowi Przybyszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Członka Zarządu w 2009 roku tj. od dnia 1 stycznia 2009 r. do 25 marca 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektów uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie, Tadeuszowi Borysiewiczowi , Januszowi Koclędze, Ireneuszowi Dembowskiemu, Markowi Skwarskiemu oraz Krzysztofowi Przybyszowi

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekty uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2009 roku tj. od 3 września 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego tej funkcji w 2009 roku tj. od 25 marca 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Rey’owi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rey’owi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009r. do 25 marca 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Tomczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2009 roku tj. od 1 stycznia 2009r. do 25 marca 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/25.05.2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyszowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2009 roku tj. od 25 marca 2009r. do 3 września 2009r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule oraz Panom Tadeuszowi Borysiewiczowi, Pawłowi Majowi, Mieczysławowi Maciążkowi, Janowi Walentemu Pilarczykowi, Jerzemu Rey’owi, Jarosławowi Tomczykowi oraz Krzysztofowi Przybyszowi

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium, na podstawie art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

W związku z powyższym, Zarząd przedstawia projekty uchwał pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
Robert Wojdyna - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »