ROPCZYCE (RPC): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2019 roku - raport 8

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 07/2019 z dnia 27 marca 2019r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2019r.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią […] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2018 rok;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;

10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;

11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462 367 220,36 zł /słownie czterysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 872 958,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 30 939 956,37 zł /słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy/,

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2018r. w kwocie 258 788 745,81 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/,

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 492 553,34 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 460 877 198,83 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze/,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje zysk netto w kwocie 26 764 785,34 zł /słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze/,

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 29 831 783,06 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote sześć groszy/,

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2018r. w kwocie 257 490 239,37 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy/,

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 331 359,99 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2018 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu

Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 27 872 958,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/

w następujący sposób:

a) kwotę 5 658 415,10 zł /słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych dziesięć groszy/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2018 rok;

b) kwotę 22 094 543,55 zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

c) kwotę 120 000,00 zł /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu […] roku (dzień dywidendy).

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień […] 2019 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Łucji Skiba- za okres od 8 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-27Józef SiwiecPrezes Zarządu
2019-03-27Marian DarłakWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »