Reklama

ROPCZYCE (RPC): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 07/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r.

Reklama

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią […] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiego roku realizacji programu motywacyjnego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 990 260,38 zł /słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 28 055 445,14 zł /słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych czternaście groszy/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 967 111,22 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto jedenaście złotych dwadzieścia dwa grosze/,

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 282 995 830,93 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze/,

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 536 133,95 zł /słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy /,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 441 149 138,01 zł /słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych jeden grosz/,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 367 200,93 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze/,

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 274 461,00zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy/,

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 281 004 674,27 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy/,

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 630 283,27 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2019 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu

Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 28 055 445,14 zł /słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych czternaście groszy /

w następujący sposób:

a) kwotę […] zł /słownie: […]/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2019 rok;

b) kwotę […] zł /słownie: […]/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

c) kwotę 120 000,00 zł /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu […] roku (dzień dywidendy).

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień […] 2020 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Łucji Skiba- za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2021 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiego roku realizacji programu motywacyjnego

Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeznacza się 153 320 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2021 r. osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2020 r., uchwalonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ("Program Motywacyjny”).

2. Akcje zostaną przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem i w liczbie wynikającej z przyjęcia ofert przez Uczestników Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 2

Akcje własne Spółki nieprzeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego oraz akcje niewykorzystane w ramach tego Programu (art. 362 § 1 pkt 2 KSH), tj. takie, co do których nie ziścił się warunek określony w § 1 ust. 2, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie odrębną uchwałę o zmianie ich przeznaczenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr […]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu

oraz Rady Nadzorczej Spółki”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przyjmuje dokument "Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki" w treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcia uchwały wymaga art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-30Józef SiwiecPrezes Zarządu
2020-07-30Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »