Reklama

POLNA (PLA): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.05.2015 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 12 maja 2015 r. o godzinie 11.30, w Warszawie, budynek B w Kompleksie RONDO 1 położonym w Warszawie, przy Rondzie ONZ nr 1, sala konferencyjna nr III, drugie piętro.

Uchwała Nr …...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. wybiera Pana/Panią................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ……...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 5/2015 w dniu 16.04.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ............. .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1.

2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .......................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2014 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:

- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;

- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 960 564,84 zł;

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazującego

zwiększenie kapitału własnego o sumę 1 023 496,92 zł;

- sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 3 854 778,92 zł;

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące

zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 157 956,03 zł;

- innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................ .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie

3 892 460,92 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr .................................. .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr .................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 10.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-16 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2015-04-16 Piotr Woś Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »