Reklama

POLNA (PLA): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2013 r. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 20 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie "POLNA” S.A., tj., ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl, sala konferencyjna, parter.

Uchwała Nr …...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. wybiera Pana/Panią................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ……...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 10/2013 w dniu 23.05.2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ………..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ............. .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1.

2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................ .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .......................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2012 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:

- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;

- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.707.665,36 zł;

- sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego

całkowite dochody ogółem w wysokości 2.415.848,08 zł;

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazującego

zmniejszenie kapitału własnego o sumę 7.394.569,60 zł;

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujące

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.904.530,22 zł;

- innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.415.848,08 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .................................. .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr .................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej (z domu Kieloch) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2012 r. do 6.07.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr .................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA” S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Januszowi Hamryszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA” S.A w Przemyślu za okres od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-23 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2013-05-23 Piotr Woś Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »