Reklama

POLNA (PLA): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.05.2012 r. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 21.05.2012 r. o godz. 10.00 w Warszawie, budynek B w Kompleksie RONDO 1 położonym w Warszawie, przy Rondzie ONZ nr 1, sala konferencyjna nr I, drugie piętro.

Uchwała Nr ..... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

§1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/Panią ................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr "...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 25/2012 w dniu 23.04.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ".... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ............. .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1.

2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................ .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .......................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2011 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:

- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;

- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.950 tys. zł;

- sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 1.612 tys. zł;

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o sumę 3.568 tys. zł;

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.753 tys. zł;

- innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

Zgodnie z propozycją Zarządu zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.611.684,75 zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .................................. .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Miroslav Kozlovski absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2011 r. do 20.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 21.06.2011 r. do 2.09.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ........................

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 2.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Pani Grażynie Kotar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Jarosławowi Iwańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ................ .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2011 r. do 20.06.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 2.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Pani Katarzynie Kieloch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr ....................... .

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 21.05.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Andrzej Piszcz - Prezes Zarządu
Piotr Woś - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »