MANGATA (MGT): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana """

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""..

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w składzie """"""""""""

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się". ""..

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1. Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 28 maja 2010 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 16

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się". ""..

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 115 007 tys. zł;

- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 426 tys. zł;

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 605 tys. zł;

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 334 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się" ""...

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się". ""..

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 153 666 tys. zł;

- rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 368 tys. zł;

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 655 tys. zł;

- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 251 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 3 426 tys. zł złotych w całości na kapitał zapasowy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""..

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Andrzejowi Hermie z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 13 października 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 13 października oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 13 października do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""......

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""".

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"""....

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Ryszardowi Sofińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 27 stycznia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Adamowi Wronie - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 27 stycznia 2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""...

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki """".. na wspólną pięcioletnią kadencję .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki """".. na wspólną pięcioletnią kadencję .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki """".. na wspólną pięcioletnią kadencję .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""....

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki """".. na wspólną pięcioletnią kadencję .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki """".. na wspólną pięcioletnią kadencję .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się"".....

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany Statutu

1. Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej uchwala zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie § 11 poprzez oznaczenie dotychczasowego brzmienia § 11 Statutu jako § 11 ust. 1 oraz dodanie ust. 2 o treści

"Przepisy ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze"

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ".... akcji, stanowiących ..... % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano ""..głosów ważnych, w tym głosów "za" " głosów "przeciw" ".... głosów "wstrzymujących się""...

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu ma na celu doprecyzowanie postanowień dotyczących reprezentacji Spółki i ustanowienia prokury w celu wyeliminowania potencjalnych wątpliwości jakie mogą powstać wśród kontrahentów Spółki.
Leszek Jurasz - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ZGROMADZENIA | głosy | Raport bieżący | Zetkama SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »