Reklama

MANGATA (MGT): Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ścinawce Średniej podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Ścinawce Średniej przy ul 3 Maja 12.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

1.Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą

w Ścinawce Średniej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ……………………

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”…………..

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1.Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą

w Ścinawce Średniej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie ……………………………………………..

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”. ………….

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

1.Działając na podstawie art. 404 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Spółkę w dniu 23 maja 2014 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 13.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”. …………..

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 146.063 tys. zł;

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10.602 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 10.328 tys. zł;

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.024 tys. zł;

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.300 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się” …………...

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”. …………..

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 237.533 tys. zł;

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 25.578 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 25.104 tys. zł;

- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 24.783 tys. zł;

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 657 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień

w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”……….

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2013

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 12 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”……….

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§ 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą

w Ścinawce Średniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”. …………..

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej

ZETKAMA Spółka Akcyjna za rok 2013

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku; z oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2013 rok, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok i wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

Skład Rady Nadzorczej i zmiany w jej składzie w roku 2013:

W 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie:

1.Michał Zawisza - Przewodniczący RN

2.Jan Jurczyk - Zastępca Przewodniczącego RN

3.Zygmunt Mrożek - Sekretarz RN

4.Tomasz Jurczyk - Członek RN

5.Tomasz Stamirowski - Członek RN

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2013 roku

Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad Spółką zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, w tym 1 w trybie telekonferencji. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2013 roku obejmowały:

•Analizę oraz ocenę sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej dokonywaną w ramach okresowych informacji Zarządu.

•Analizę sytuacji rynkowej.

•Analizę stanu realizacji budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej.

•Wybór Audytora dla przeglądu półrocznego za 2013 rok i badania rocznego za 2013 rok.

•Przyjęcie dokumentacji na Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy.

•Przyjęcie celów dla Zarządu na 2014 rok.

•Zagadnienia strategiczne.

•Wyrażenie zgody na emisję obligacji skierowanych do ARMAK sp. z o.o.

•Zatwierdzenie nowego regulaminu Zarządu.

•Przyjęcie nowego regulaminu Rady Nadzorczej.

•Wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów.

•Wyrażenie zgodny na przystąpienie do umowy struktury Cashpoolingu.

Rada Nadzorcza w 2013 roku wnikliwie analizowała prezentowane przez Zarząd Spółki dokumenty i wnioski a w razie wątpliwości zwracała się o dodatkowe informacje, wydawała zalecenia oraz podejmowała stosowne rozstrzygnięcia. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały oraz wyrażała swoje opinie i wnioski w protokołach obrad w zakresie przedstawionej wyżej problematyki.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, jak również organizację swej pracy. W skład Rady w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające kompetencje i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nadzoru nad Spółką. W opinii Rady Nadzorczej przyjęty system komunikacji pomiędzy organem nadzorczym i organem zarządu - z uwagi na terminowe przekazywanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia RN, rzetelny sposób ich sporządzania i wysoką wartość merytoryczną, a także możliwość wyjaśniania na bieżąco, podczas posiedzeń Rady, wszelkich wątpliwości i uszczegółowienia prezentowanych zagadnień oraz realizowanie przez Zarząd zaleceń i rekomendacji Rady Nadzorczej - zapewnia sprawne prowadzenie spraw Spółki. Rada ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się bardzo dobrze. Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi i pracownikom Grupy Kapitałowej ZETKAMA za współpracę w 2013 r.

Ocena sytuacji Spółki w 2013 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W 2013 roku Spółka rozwijała Grupę Kapitałową: pracowała nad efektywnością i optymalizacją procesów zarządzania majątkiem obrotowym, przeprowadziła szereg projektów mających na celu: zdobywanie nowych rynków i promowanie nowych produktów i dalszą optymalizację produkcji. Wszelkie istotne zdarzenia były przedmiotem szczegółowych analiz Rady, która oceniała i wspierała prace Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych działań. W pierwszym półroczu 2013 w ramach kontynuacji wprowadzania wspólnych standardów dokumentów w Grupie Kapitałowej ZETKAMA przygotowano i wprowadzono zmiany Statutu oraz regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej. Celem których było dostosowanie do aktualnych zapisów Kodeksu spółek handlowych oraz ujednolicenie zapisów dot. organów zarządzających i nadzorujących a także jednakowych zapisów w zakresie posiadanych kompetencji. W minionym roku stosowane w ZETKAMA S.A. systemy kontroli i zarządzania ryzykiem zostały w pełni zaimplementowane do wszystkich spółek grupy. Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest spójny i wystarczający do jej prawidłowego funkcjonowania.

Za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który w ramach organizacji ustala strukturę i podział obowiązków w zakresie opracowywania informacji finansowych

i raportowania. Wysoko wykwalifikowani pracownicy pionu finansowego odpowiadają za prowadzenie okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki. Zarząd analizuje miesięczne finansowo – operacyjne raporty zarządcze, regularnie ocenia działania Spółki i dokonuje stosownych szacunków odzwierciedlanych w wynikach finansowych przedkładanych kwartalnie Radzie Nadzorczej.

W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka analizuje i ocenia wszystkie obszary swego funkcjonowania

i podejmuje działania w celu ograniczenia ryzyka lub ich eliminacji.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są efekty w postaci wysokiej jakości tych sprawozdań, co potwierdzają wydane dotychczas opinie biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza dokonując oceny pracy Zarządu Spółki w 2013 roku, rozważyła: stan ekonomiczno-finansowy Spółki na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, w tym osiągnięte wyniki finansowe, realizację celów strategicznych a w szczególności zagadnienia związane z rozwojem Grupy Kapitałowej.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Spółki oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, obszaru zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz działań Zarządu Spółki w 2013 roku.

Ocena sprawozdań i wnioski do walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki ZETKAMA S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 146.063 tys. zł;

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10.602 tys. zł oraz całkowitego dochodu ogółem w kwocie 10.328 tys. zł

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 10.024 tys. zł;

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.300 tys. zł;

- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 237.533 tys. zł;

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 25.578 tys. zł oraz całkowitego dochodu ogółem w kwocie 25.104 tys. zł

- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 24.783 tys. zł;

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 657 tys. zł;

-informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Po zapoznaniu się z przedmiotowymi sprawozdaniami finansowymi za 2013 rok oraz po dokonaniu ich oceny, w szczególności w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza, mając na uwadze pozytywną pisemną opinię Deloitte Polska Sp. z o.o. sp. k., dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2013, pozytywnie ocenia wyżej wymienione dokumenty i zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2013. W tych sprawach Rada Nadzorcza podjęła kolejne uchwały o nr 3 i 4

Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone materiały, oceniając je jako rzetelne i w pełni zgodne z dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza mając powyższe na uwadze rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ZETKAMA S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5

Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. Przedłożony Radzie Nadzorczej, przez Zarząd Spółki, wniosek dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 10.602 zł na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6

Mając na uwadze powyższe Rada ocenia, iż działalność Zarządu w 2013 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2013 roku.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 2 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 10.602.234,15 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery złote piętnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”…………

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”…………..

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Jerzemu Kożuchowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”………...

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”……….

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”………….

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mrożkowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”……….

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”………..

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZETKAMA S.A.

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1.Działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano głosy z ………. akcji, stanowiących ….. % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano …………..głosów ważnych, w tym głosów "za” ……,, głosów "przeciw” ………., głosów "wstrzymujących się”…………….


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-23Katarzyna KopytowskaPełnomocnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »