Reklama

BORYSZEW (BRS): Projekty uchwał ZWZ Boryszew S.A. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku.

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia_____________

w sprawie: wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________.

Reklama

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _______________

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr ....... , przekazanego do publicznej wiadomości w dniu ____________ r.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ______________

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_________

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ________________

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________

w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, zawierające:

- -sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 538.528 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazuje zysk netto w kwocie 14.622 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 14.860 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.859 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.690 tys. zł,

- - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _____________________

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2009, zawierające:

- - skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.043.746 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 51.698 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 67.193 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.907 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.242 tys. zł,

- - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ________________

w sprawie: podziału zysku netto za 2009 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki w wysokości 14.622 tys. zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) przeznaczyć w całości kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ___________________

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwal się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia _________________

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia __________________

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia __________________

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ____________________

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sierce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Sierce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ___________________

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Millerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia __________________

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Piętce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Piętce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ________________

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 4 ust. 1 statutu Spółki, uzupełnia się o następujące rodzaje działalności:

49.20.Z Transport kolejowy towarów,

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,

72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.

Uzasadnienie:

W związku z planowanym utworzeniem na terenie Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu Parku Naukowo - Technologicznego Biznes Park Elana oraz Centrum Usług Logistycznych, koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

§ 6 ust. 1 statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 257.050 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.955.450 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

§ 6 ust. 1 statutu Spółki - projektowana zmiana:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.611.928,20 złotych i dzieli się na 376.119.282 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 910.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, 22.563.769 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D i 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Uzasadnienie:

Zmiana struktury kapitału zakładowego spowodowana jest zamianą 32.500 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A na 32.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A. Powyższa zamiana została dokonana w dniu 1 marca 2010 roku na wniosek akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia ____________________

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje/odwołuje się Pana/Panią ............................................ do/ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z zasadą nr 3 zawartą w części III pkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza Boryszew S.A. w dniu 26 maja 2010 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia

Załączniki:

Plik;Opis

Spr RN BRS R_2009.pdf;Sprawozdanie RN BRS z oceny R_2009

Spr RN BRS RS_ 2009.pdf;Sprawozdanie RN BRS z oceny RS_2009

Sprawozdanie z działalności RN_2009.pdf;Sprawozdanie z działalności RN BRS_2009


Małgorzata Iwanejko - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »