Reklama

BUDIMEX (BDX): Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 24 kwietnia 2013 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

rb bx/21/2013

W nawiązaniu do raportu nr 20/2013 z dnia 26.03. 2013 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 24 kwietnia br.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ………………………………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ………………………,

2. ………………………,

3. ……………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012,

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012,

9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,

9.4. podziału zysku za 2012 rok,

9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,

9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,

9.7. wybór składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji.

10. Informacja Zarządu o zmianach w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” - DSP 2012 oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku - DPS 2012.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 172

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 076 719 tysięcy złotych (trzy miliardy siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych),

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 112 249 tysięcy złotych (sto dwanaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 164 555 tysięcy złotych (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 528 581 tysięcy złotych (pięćset dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt.:

Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2012.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku.

projekt

Uchwała Nr 173

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 448 211 tysięcy złotych (trzy miliardy czterysta czterdzieści osiem milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 185 982 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia

1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185 943 tysiące złotych (sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od

1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 92 700 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od

1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 433 825 tysięcy złotych (czterysta trzydzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt. :

Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2012.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie z działalności Grupy za rok 2012.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012.

projekt

Uchwała Nr 174

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 147 636 tysięcy złotych /sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/ wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 175

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z całkowitym pokryciem straty z lat ubiegłych na podstawie uchwały nr 174 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA z dnia 24 kwietnia 2013 roku, zysk netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112 077 130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i 22 grosze), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 172 336,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i 16 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok ustala się na dzień 7 maja 2013 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2013 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 176

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2012 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków, za następujące okresy, następującym członkom Zarządu:

I. Za okres od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku (data złożenia rezygnacji):

1. Joanna Katarzyna Makowiecka.

II. Za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku:

2. Dariusz Jacek Blocher,

3. Ignacio Botella Rodriguez,

4. Jacek Daniewski,

5. Henryk Urbański,

6. Marcin Węgłowski.

III. Za okres od 25 maja 2012 roku (data powołania) do 31 grudnia 2012 roku:

7. Andrzej Artur Czynczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 177

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium

z wykonania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:

1. Marzenna Anna Weresa,

2. Igor Adam Chalupec,

3. Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,

4. Javier Galindo Hernandez,

5. Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez,

6. Piotr Kamiński,

7. Marek Michałowski,

8. Tomasz Paweł Sielicki,

9. Maciej Stańczuk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 178

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VIII kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1. ........................................,

2. ........................................,

3. ........................................,

4. ........................................,

5. ........................................,

6. ........................................,

7. ………………………...,

8. ………………………...,

9. …………………………

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

projekt

Uchwała Nr 179

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przestrzegania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku, zwanych dalej DPS 2012.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:

§ 1.

Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku (DPS 2012), z wyłączeniem obowiązku zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: (i) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, (ii) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

§ 2.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowią Zasady DPS 2012.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-26Dariusz BlocherPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »