Reklama

BUDIMEX (BDX): Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 19 maja 2010 r. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

rb bx/37/10

W nawiązaniu do raportu nr 35/2010 z dnia 22. 04. 2010 r. o zwołaniu ZWZ Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu, które zostało zwołane na 19 maja br.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ""..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1."""....

2."""....

3."""....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy Budimex za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2009,

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

9.3. podziału zysku za 2009 r.,

9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,

9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,

9.6. połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.,

9.7. wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji,

9.8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 151

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.873.214 tysięcy złotych (dwa miliardy osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście czternaście tysięcy złotych),

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 138.030 tysięcy złotych (sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 10 640 tysięcy złotych (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych),

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 342 533 tysięcy złotych (trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2009 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2009.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2009.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2009.

Uchwała Nr 152

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 339 623 tysiące złotych (trzy miliardy trzysta trzydzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 173 658 tysięcy złotych (sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 173 547 tysięcy złotych (sto siedemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 24 451 tysięcy złotych (dwadzieścia cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 406 173 tysiące złotych (czterysta sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2009.

Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2009.

Uchwała Nr 153

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w kwocie 138.030.000 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 35.574.666,40 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,80 (słownie: sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 rok ustala się na dzień 7 czerwca 2010 roku (dzień dywidendy).

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 czerwca 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 154

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2009 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 września 2009 r. (data złożenia rezygnacji ze składu Zarządu i funkcji prezesa Zarządu):

1. Panu Markowi Michałowskiemu.

II. Za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.:

2. Panu Dariuszowi Blocherowi,

3. Panu Ignacio Botella Rodriguez,

4. Pani Joannie Siwak - Makowieckiej,

5. Panu Jackowi Daniewskiemu,

6. Panu Henrykowi Urbańskiemu,

7. Panu Marcinowi Węgłowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 155

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:

I. Za okres od 1 stycznia 2009 r. do 18 września 2009 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją):

1. Panu Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno.

II. Za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku:

2. Panu Igorowi Chalupec,

3. Panu Javier Galindo Hernández,

4. Panu José Carlos Garrido - Lestache Rodriguez,

5. Panu Stanisławowi Pacukowi,

6. Panu Carmelo Rodrigo López,

7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu,

8. Panu Tomaszowi Sielickiemu,

9. Panu Krzysztofowi Sokolikowi.

III. Za okres od 30 września 2009 r. (data powołania, przez dokooptowanie, do składu Rady) do 31 grudnia 2009 r.:

10. Panu Markowi Michałowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 156

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: połączenia "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ze spółką Budimex S.A. jako spółką przejmującą

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. - spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. - spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 11 marca 2010 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 54 z dnia 18 marca 2010 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku "Budimex Auto - Park" Sp. z o.o. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej.

§ 4.

Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku (Repertorium A 7387/2009).

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 157

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. VII kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. szóstej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1.........................................

2.........................................

3.........................................

4.........................................

5.........................................

6.........................................

7.........................................

8.........................................

9.........................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 158

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt i) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex S.A. przysługuje jej członkom wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach:

1) przewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem "..;

2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem "...;

3) sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem "..;

4) przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem .........;

5) członek Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem "...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Dariusz Blocher - prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »