Reklama

06MAGNA (06N): Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 7 czerwca 2010 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 7 czerwca 2010 roku:

Reklama

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [***].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 7 czerwca 2010 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a. sprawozdania z działalności Funduszu oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;

b. sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;

c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;

d. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku;

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku;

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;

d. pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;

f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.;

g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.;

h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r..

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. [***]

2. [***]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku kończącym się 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku;.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009r. obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu, sprawozdania finansowego Funduszu oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 1.960 tys. PLN,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.792 tys. PLN,

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.662 tys. PLN,

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.456 tys. PLN,

5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu oraz na wniosek Zarządu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto w kwocie [***] powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 roku, zyskami które zostaną przez Fundusz osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.583 tys. PLN,

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące dochód całkowity w kwocie 1.927 tys. PLN,

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.389 tys. PLN,

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.244 tys. PLN,

5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Albertowi Kuźmiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 2 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Wiceprezesa Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 3 lutego 2009 roku do dnia 8 czerwca 2009 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Funduszu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 8 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Marcinowi Frączkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 8 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu i Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Krzysztofowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 stycznia 2009 roku oraz Członka Zarządu Funduszu za okres pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2009 tj. od dnia 30 stycznia 2009 roku do dnia 27 marca 2009..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Dariuszowi Zychowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Krzysztofowi Zdanowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Grzegorzowi Kubicy z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Arturowi Olszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 27 marca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Lilianie Tahery z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Lilianie Tahery absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Kindze Stanisławskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Pani Kindze Stanisławskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Mirosławowi Barszczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer [***]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Jackowi Socha z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 392 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 30 marca do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Albert Kuźmicz - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »