Reklama

PUNKPIRAT (PUN): Proponowana zmiana Statutu Spółki - raport 11

Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IQ Partners S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść proponowanych zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie rozdziału II:

"II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI”

Proponowane brzmienie rozdziału II:

Reklama

"II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI”

2. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ działalność holdingów finansowych,

2/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

3/ pozostałe formy udzielania kredytów,

4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

5/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

6/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

7/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

8/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

9/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ działalność holdingów finansowych,

2/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

3/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,

4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

5/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych."

3. Dodaje się § 6 ust. 3-19 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"3. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna ("ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) ("Ustawa”) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.

4. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.

5. Przedmiotem działalność ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI, w świetle art. 70e ust. 1 Ustawy, jest wyłącznie zarządzanie spółką będącą ASI (zarządzanie samym sobą), w tym wprowadzanie ASI do obrotu.

6. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI ("Cel Inwestycyjny”).

7. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:

1/ odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,

2/ polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zwarte w regulaminach ASI.

Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu.

8. ASI może być wprowadzana do obrotu wśród klientów profesjonalnych i klientów detalicznych, zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy.

9. ASI nie gwarantuje osiągniecia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 6 Statutu.

10. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację.

11. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.

12. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą w szczególności udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego.

13. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia wspólnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrostu wartości udziałów, akcji lub wartości spółki osobowej.

14. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.

15. ASI będzie dokonywała doboru lokat określonych w polityce inwestycyjnej kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.

16. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu dwóch najważniejszych kryteriów tj. przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.

17. ASI zamierza realizować strategię stabilnego wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

18. ASI będzie dokonywała lokat, w postaci udziałów i akcji spółek kapitałowych i zagranicznych oraz praw i obowiązków wynikających ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych w następujące sektory przemysłowe i usługowe: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarkę magazynową; działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informację i komunikację; działalność finansową i ubezpieczeniową; opiekę zdrowotną; działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową i techniczną; działalność związaną kulturą, rozrywką i rekreacją; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą; edukację, pozostałą działalność usługową, wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

19. Uszczegółowienie postanowień polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej określonej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym regulaminach przyjętych przez Spółkę, dotyczących działalności prowadzonej przez ASI (regulacje wewnętrzne ASI).”

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-26Maciej HazubskiPrezes Zarządu Maciej Hazubski
2017-05-26Wojciech PrzyłęckiWiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »