Reklama

OTMUCHOW (OTM): Proponowana zmiana Statutu ZPC OTMUCHÓW oraz tekst ujednolicony Statutu - raport 8

Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPC OTMUCHÓW S.A. (Spółka) przedstawia treść proponowanej zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 maja 2012 r.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na dodaniu w treści § 3 ust. 1 po punkcie 62 kolejnych trzech punktów w brzmieniu:

"63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

Reklama

64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.".

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

"§ 3

1.Przedmiotem działania Spółki jest:

1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,

3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,

4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,

6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek ,

10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

15/11.02.Z Produkcja win gronowych,

16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,

19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,

21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

39/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,

36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,

37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,

48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,

57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę."

Proponowane brzmienie § 3 Statutu Spółki:

"§ 3

1.Przedmiotem działania Spółki jest:

1/ 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

2/ 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,

3/ 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,

4/ 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

5/ 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy,

6/ 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,

7/ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/ 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

9/ 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek ,

10/ 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

11/ 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

12/10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

13/46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

14/ 46.39.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

15/11.02.Z Produkcja win gronowych,

16/ 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

17/ 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

18/ 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,

19/ 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,

20/ 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,

21/ 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

22/ 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

23/ 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

24/ 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

25/ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

26/ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

27/ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

28/ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

39/ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

30/ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

31/ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

32/ 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

33/ 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

34/ 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35/ 77.33.Z Wynajmem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery,

36/ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwaniem pracowników,

37/ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

38/ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,

39/ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

40/ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41/ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

42/ 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

43/ 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

44/ 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

45/ 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

46/ 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

47/ 63.12.Z Działalność portali internetowych,

48/ 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

49/ 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

50/ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

51/ 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

52/ 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

53/ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

54/ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

55/ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

56/ 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe,

57/ 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

58/ 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

59/ 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

60/ 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

61/ 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

62/ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.,

63/ 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów

tytoniowych,

64/ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

65/ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę."

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Załączniki:

Plik;Opis
BERNARD WĘGIEREK - PREZES ZARZĄDU
MARIUSZ POPEK - WICEPREZES ZARZĄDU

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »