Reklama

SEKO (SEK): Proponowane zmiany Statutu SEKO S.A.

Raport bieżący nr 19/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) przedstawia treść proponowanej zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2012 r.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na:

a) zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 6.650.000,00 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, z czego:

a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii A zostało oznaczone numerami od A 0000001 do A 4500000,

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B zostało oznaczone numerami od B 0000001 do B 0500000,

c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C zostało oznaczone numerami od C 0000001 do C 1650000."

Proponowane brzmienie § 6 ust.1:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 793.414,80 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście 80/100) złotych i dzieli się na 7.934.148 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym:

a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od

A 0000001 do A 4500000,

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0500000,

c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000,

d) 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1284148.",

b) zmianie § 6 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 3:

"3. Akcje serii B i akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela."

Proponowane brzmienie § 6 ust. 3:

"3. Akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela."

c) zmianie § 11 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 11:

"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia."

Proponowane brzmienie § 11:

"1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd.

3. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia."

d) zmianie § 13. Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 13:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku lub Warszawie."

Proponowane brzmienie § 13:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Straszynie lub Warszawie."

e) zmianie § 15. ust. 5 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 15. ust. 5:

"5. W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50 % ogólnej liczby głosów, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi."

Dotychczasowe brzmienie § 15. ust. 5:

"5. W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi."

f) zmianie § 22. ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 22. ust. 2:

2. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 22. ust. 2:

"2.Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej."

g) skreśleniu ust. 1 i ust. 2 w § 26

Skreśla się ust. 1 i ust. 2 o następującym brzmieniu:

"1. Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu Spółki stosownie do posiadanych akcji w kapitale Spółki.

2. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki."

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Kazimierz Kustra - Prezes Zarządu
Tomasz Kustra - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Seko SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »