Reklama

WORKSERV (WSE): Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej realizacji procedur w zakresie zobowiązań publicznoprawnych Spółki i jej spółek zależnych - raport 60

Raport bieżący nr 60/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Work Service S.A. ("Emitent” lub "Spółka”), przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę odpowiednio:

1. co do punktu 1 poniżej w dniu 27 kwietnia 2017 r. oraz w dniu 29 maja 2017 roku

2. co do punktu 2 poniżej w dniu 25 maja 2017 roku

3. co do punktów od 3 do 9 poniżej w dniu 29 maja 2017 roku

4. co do punktu 10 poniżej w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Reklama

zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR”).

1.W dniu 2 maja 2017 r. (uzupełnionego w dniu 31 maja 2017 r.) doszło do złożenia przez Emitenta do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu (ZUS) wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za marzec 2017 na kwotę 11.237.346,77 zł oraz za kwiecień 2017 na kwotę 11.013.790,75 zł

2.W dniu 25 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Exact Systems S.A. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie (ZUS) wniosku o odroczenie terminu płatności zobowiązań Exact Systems S.A. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należnych za kwiecień 2017, na łączną kwotę 1.331.336,46 zł;

3.W dniu 26 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Work Express Sp. z o.o. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie (ZUS) wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres marzec 2017 i kwiecień 2017, na łączną kwotę 6.131.067,72 zł;

4.W dniu 26 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie (ZUS) wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres marzec 2017 i kwiecień 2017, na łączną kwotę 1.905.632,28 zł;

5.W dniu 30 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Industry Personnel Services Sp. z o.o. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (ZUS) wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres marzec 2017 i kwiecień 2017, na łączną kwotę 5.684.414,72 zł;

6.W dniu 30 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (ZUS) wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za kwiecień 2017, na łączną kwotę 616.584,61 zł;

7.W dniu 31 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (ZUS) wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za kwiecień 2017, na łączną kwotę 747.584,82 zł;

8.W dniu 31 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Finance Care

Sp. z o.o. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (ZUS) wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres marzec 2017

i kwiecień 2017, na łączną kwotę 5.684.414,72 zł;

9.W dniu 31 maja 2017 r. doszło do złożenia przez Spółkę Zależną Emitenta – Sellpro

Sp. z o.o. do Naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu (ZUS) – wniosku o rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne należnych za okres marzec 2017 i kwiecień 2017, na łączną kwotę 1.332.482,14 zł;

10.W dniu 25 maja 2017 r. doszło do złożenia wniosku przez Emitenta do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu (US) – wniosku o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych Spółki z tytułu podatku należnego za marzec 2017 na kwotę 8.288.790,00 zł

Konieczność złożenia powyższych wniosków była podykotowana nieprzewidzianym wydłużeniem procesu sprzedaży spółki IT Kontrakt Sp. z o.o., zawieszeniem pierwszej oferty publicznej spółki Exact Systems S.A. oraz realizowanym przez spółkę procesem zmniejszania zadłużenia poprzez spłatę kredytów (8.550.000 zł amortyzacji kredytu konsorcjalnego oraz 4.750.000 zł spłaty kredytów obrotowych przez spółkę Control + Rework Service Polska Sp. z o.o. ) a także wykupem obligacji korporacyjnych Serii S o wartości 20.000.000 zł.

W ocenie Spółki wszystkie uwzględnione w raporcie bieżącym zdarzenia, mają charakter jednorazowy. W związku ze złożeniem powyższych wniosków, spłata objętych nimi zobowiązań nastąpi w każdym przypadku niezwłocznie po ustaniu przyczyn opóźnienia i przed wydaniem przez właściwe organy odnośnych decyzji, do których wnioski te wpłynęły. Będzie to równoznaczne z umorzeniem postępowań w tych sprawach.

Zarząd Spółki Work Service S.A. jednocześnie informuje, że:

A.W dniu 31 maja 2017 r. doszło do spłaty wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych Spółki Zależnej Emitenta – Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o. względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za marzec 2017 w wysokości 914.894,31 zł

B.W dniu 1 czerwca 2017 r. doszło do spłaty wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych Spółki Zależnej Emitenta – Industry Personnel Services Sp. z o.o Sp. z o.o. względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za marzec 2017 w wysokości 2.359.204,18 zł

C.W dniu 31 maja 2017 r. doszło do spłaty wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych Spółki Zależnej Emitenta – Finance Care Sp. z o.o Sp. z o.o. względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za marzec 2017 w wysokości 860.141,73 zł

D.W dniu 1 czerwca 2017 r. doszło do spłaty wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych Spółki Zależnej Emitenta – Sellpro Sp. z o.o Sp. z o.o. względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za marzec 2017 w wysokości 658.944,59 zł

E.W dniu 19 czerwca 2017 r. doszło do zawarcia przez Spółkę Zależną Emitenta – Exact Systems S.A. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należnych za kwiecień 2017, w kwocie 1.036.994,52 zł; na zasadach określonych w tej umowie.

F.W dniu 12 czerwca 2017 r. doszło do zawarcia przez Spółkę Zależną Emitenta – Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należnych za kwiecień 2017, w kwocie 960.176,77; na zasadach określonych w tej umowie.

G.W dniu 12 czerwca 2017 r. doszło do zawarcia przez Spółkę Zależną Emitenta – Work Express Sp. z o.o. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należnych za marzec 2017 i kwiecień 2017, w kwocie 6.048.779,40; na zasadach określonych w tej umowie.

H.W dniu 26 czerwca 2017 r. została wydana przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu decyzja o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2017 na kwotę 8.290.708,00 zł

W wyniku pozyskanych należności z transakcji sprzedaży spółki IT Kontrakt Sp. z o.o., a także dzięki wykorzystaniu bieżących środków operacyjnych Spółka oraz Spółki Zależne zamierzają dokonać spłaty pozostałych części zobowiązań w kwocie 23 251 100,70 zł najpóźniej w terminie do 4 lipca 2017 roku natomiast płatność kwoty wskazanej w pkt. 1 powyżej dotycząca składek na ubezpieczenie społeczne należnych za marzec 2017, według informacji uzyskanych przez Spółkę, zostanie przez właściwy organ rozłożona na raty w przyszłym tygodniu, w związku z czym spłata odbędzie się na podstawie harmonogramu zaproponowanego przez organ administracyjny właściwy do rozpatrzenia tego wniosku. W sytuacji gdy organ właściwy wyda decyzję negatywną Spółka dokona spłaty tego zobowiązania niezwłocznie.

W przypadku pozostałych zobowiązań, co do których został zawarty układ, opisanych szczegółowo w pkt. E-H powyżej, w łącznej kwocie 16.336.658,69 zł spłata odbędzie się na podstawie harmonogramu zaproponowanego, przez organy administracyjne właściwe do rozpatrywania przesłanych wniosków ze środków z bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Podpisy:

Maciej Witucki – Prezes Zarządu

Piotr Gajek – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Maciej WituckiPrezes Zarządu
2017-06-30Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »