Reklama

ENERGOPLD (EPD): Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych przez Energomontaż-Południe S.A. z Południowym Koncernem Energetycznym S.A. progu 10% kapitałów własnych Emitenta - raport 56

Raport bieżący nr 56/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 14 lipca 2011 r. otrzymał drugostronnie podpisaną umowę z Południowym Koncernem Energetycznym S.A. (PKE, Zamawiający) o wartości 9,3 mln zł.

W związku z zawarciem ww. umowy łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem a Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 22,5 mln zł.

W omawianym okresie umową o największej wartości była umowa, o której mowa powyżej. Przedmiotem ww. umowy jest modernizacja i remont elektrofiltra bloku nr 12 w PKE S.A. w Elektrowni Łaziska zgodnie ze specyfikacją oraz harmonogramem stanowiącymi załączniki do przedmiotowej umowy.

Reklama

Termin wykonania zamówienia liczony od daty podpisania umowy do podpisania protokołu końcowego wynosi 12 miesięcy.

Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu niewykonania zobowiązań z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji w terminach wskazanych w umowie oraz w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy do eksploatacji w ustalonym terminie (w przypadku, gdy opóźnienie będzie dłuższe niż 14 dni Zamawiający posiada prawo do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej w wysokości 15% wartości wynagrodzenia) przy czym w przypadkach opisanych powyżej łączna suma kar naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego,

- z tytułu wad i usterek nie nadających się do usunięcia w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,

- w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wartości wynagrodzenia umownego,

- z tytułu niespełnienia przez modernizowany elektrofiltr określonych w umowie warunków technicznych karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy rok obniżenia o każdy 1% wartości wskaźnika wskazanego w umowie oraz z tytułu nieosiągnięcia po modernizacji i remoncie gwarantowanego stężenia pyłu określonego na poziomie wskazanym w treści umowy karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia powyżej ustalonej wartości stężenia.

Dodatkowo w wypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zależnych od drugiej strony, strona z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie od umowy obowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia umownego.

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości, przy czym maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy nie będzie większa niż 100% wynagrodzenia umownego. Z zastrzeżeniem art. 437 Kodeksu cywilnego, maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu czynu niedozwolonego nie będzie łącznie większa niż 200% wynagrodzenia umownego. W przypadku zbiegu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego stosuje się ograniczenie do 200% wynagrodzenia umownego. Jednocześnie strony dopuszczają możliwość odstąpienia od naliczania i dochodzenia zastrzeżonych kar umownych, na warunkach uzgodnionych przez strony na piśmie.

Na przedmiot umowy Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy oraz rękojmi przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji przy czym zgodnie z treścią umowy planowana data przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji została ustalona na dzień 30 grudnia 2011 r.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta.

Uwzględniając w/w umowę oraz zmiany wartości portfela od daty publikacji raportu bieżącego nr 41/2011 szacunkowa wartość portfela zleceń Grupy Kapitałowej wynosi ok. 417,8 mln zł. Szacunkowa wartość portfela zleceń Spółki wynosi ok. 384,7 mln zł (portfel zawiera zlecenia eksportowe w kwocie ok. 83,7 mln euro). Wartość portfela obliczona została w oparciu o kursy euro przyjęte przez Emitenta do kalkulacji zleceń. Portfel jest kalkulowany zgodnie z metodologią przyjętą i zastosowaną dla portfela podanego w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2011 r., tzn. uwzględnia jedynie wartość zleceń, które będą wykonywane w przyszłości i nie zawiera wartości prac już wykonanych.
Krzysztof Jan Diduch - Prezes Zarządu
Radosław Kamiński - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »