Reklama

INTERBUD (ITB): Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Energopol - Lublin S.A. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta - raport 1

Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Interbud - Lublin S.A. (Emitent, Zamawiający) informuje, że w dniu 2 stycznia 2012 r. podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych "Energopol -Lublin" S.A. z siedzibą w Lublinie (Wykonawca, Energopol Lublin) umowę na realizację części prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Snopków, Jastków, Panieńszczyzna (Umowa). O zawarciu umowy z Gminą Jastków (Inwestor) na wykonanie III i IV etapu kanalizacji sanitarnej w ww. miejscowościach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Reklama

W związku z zawarciem ww. Umowy łączna wartość umów zawartych pomiędzy Emitentem a Energopol-Lublin w okresie od listopada 2011 roku wyniosła ok. 8,98 mln zł netto. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa, o której mowa powyżej.

Przedmiotem Umowy jest realizacja części prac związanych z wykonaniem III i IV etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Snopków, Jastków, Panieńszczyzna, zakup kompletnej tłoczni ścieków T2 oraz usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym. Prace wykonane zostaną według standardów materiałowych i wykonania robót, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz dokumentacją projektową wskazanych przez Emitenta.

Wartość zawartej Umowy wynosi 4,98 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Termin zakończenia robót został określony na dzień 30 września 2013 roku.

Zgodnie z treścią Umowy, Wykonawca może zażądać przedłużenia czasu wykonania, jeżeli ma opóźnienia lub może być opóźniony w wykonaniu Umowy z powodu następujących okoliczności:

- nieprzewidywalne przeszkody czy warunki fizyczne, których doświadczony Wykonawca nie mógł racjonalnie przewidzieć;

- niedopełnienia przez Emitenta jego obowiązków wynikających z Umowy,

- zawieszenie robót nie powstałe z uchybienia Wykonawcy;

- działania siły wyższej w rozumieniu wskazanym w Umowie.

Na warunkach określonych w Umowie, m.in. w sytuacji, gdy Wykonawca odmawia prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem budowalnym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami technicznymi czy sztuką budowlaną, Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonywanie poleceń Emitenta, Wykonawca został postanowiony w stan upadłości lub jest niewypłacalny, Emitent może odstąpić od Umowy i usunąć Wykonawcę z placu budowy. Jednocześnie, w związku ze zwłoką w wykonaniu przedmiotu Umowy Emitent może po powiadomieniu Wykonawcy odstąpić od Umowy oraz zawrzeć kontrakt ze stroną trzecią na koszt Wykonawcy na wykonanie pozostałych robót.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca może za 30-dniowym wypowiedzeniem odstąpić od Umowy, jeżeli Emitent m.in.:

- nie dokonuje zapłaty na rzecz Wykonawcy kwot należnych przez okres co najmniej 120 dni,

- uporczywie nie wypełnia swoich obowiązków mimo licznych monitów.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą być naliczane w stosunku do Wykonawcy z tytułu:

-. opóźnień w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy polegającej na nieterminowym wykonaniu Umowy w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej wykonania,

- zwłoki w usunięciu usterek wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,3% wartości Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Emitenta na usunięcie wad a w przypadku nie usunięcia wad w dodatkowo wyznaczonym terminie wysokość kar umownych wyniesie 0,45% wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu dodatkowo wyznaczonego terminu,

- nieterminowego usuwania usterek w okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie usterek,

- odstąpienia od Umowy w przypadku innym niż z winy Wykonawcy polegającej na nieterminowym wykonaniu Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, przy czym kary z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania i odstąpienia od Umowy podlegają sumowaniu,

- utraty dofinansowania dla Inwestora do przedmiotu zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z winy Wykonawcy w wysokości 65,39% wartości netto przedmiotu Umowy.

Emitent zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia.

Jednocześnie zgodnie z treścią Umowy:

- Wykonawca nie odpowiada odszkodowaniem za zwłokę lub odstąpienie od Umowy z tytułu zwłoki, jeżeli jego zwłoka w wykonaniu lub inna przyczyna niewykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy jest spowodowana i w zakresie, w jakim jest spowodowana działaniem siły wyższej, jak również,

- Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapłacie oraz nie odpowiada odszkodowaniem za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w zakresie, w jakim opóźnienie Emitenta lub inna przyczyna nie wykonania obowiązków wynika z działania siły wyższej.

Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Emitenta do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca udzielił Emitentowi gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy w wymiarze 36 miesięcy na wykonane roboty licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z możliwością rozpoczęcia ponownego biegu okresu gwarancji po dokonaniu wymiany lub naprawy usterki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczącą, jest wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Krzysztof Jaworski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »