Reklama

WIKANA (WIK): Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym w Krośnie S.A. kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta - raport 1

Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 5 stycznia 2012 r. spółka zależna Emitenta, Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. Krosno S.K.A. (Zamawiający) podpisała ze spółką Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. (Wykonawca, KPB) umowę o wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji kolejnego etapu projektu Osiedle Generalskie w Krośnie (Umowa).

W związku z zawarciem ww. Umowy łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej WIKANA a KPB w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła ok. 10,7 mln zł netto. Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest Umowa, o której mowa powyżej.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 (III etap) z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Krośnie przy ul. Hallera oraz wykonanie robót zewnętrznych. Prace wykonane zostaną według projektu budowalno-wykonawczego, standardami materiałowymi, dokumentacją techniczną oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym wskazanych przez Zamawiającego.

W Umowie wskazano terminy rozpoczęcia i zakończenia robót w zakresie wskazanym poniżej:

- przekazanie terenu budowy do dnia 5 stycznia 2012 roku,

- rozpoczęcie robót nastąpi do dnia 5 stycznia 2012 roku,

- zakończenie robót niezbędnych do zgłoszenia budynku do użytkowania na dzień 20 listopada 2012 roku, przy czym w odniesieniu do prac wykończeniowych w pomieszczeniach wspólnych zakończenie prac ustalono na dzień 10 grudnia 2012 roku,

- złożenie kompletnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 listopada 2012 roku.

Zgodnie z treścią Umowy zmiana uzgodnionych terminów może nastąpić jedynie w przypadku:

- działania siły wyższej lub działania takich sił natury, których doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać,

- gdy zostaną wydane decyzje administracyjne lub nastąpi uzasadnione zaniechanie ich wydania powodujące wstrzymania prac z winy Zamawiającego.

Przedłużenie terminu wykonania robót z przyczyn, o których mowa powyżej nie stanowi podstawy do powstania jakichkolwiek roszczeń jednej strony Umowy wobec drugiej.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi 8,2 mln zł netto (Wynagrodzenie). Rozliczenie częściowe między stronami następować będzie na podstawie faktur wystawianych raz na miesiąc po sprawdzeniu i odbiorze robót i spełnieniu ustalonych w umowie warunków w zakresie rozliczenia tempa robót i stanu zobowiązań wobec podwykonawców. Suma faktur częściowych nie może być wyższa niż 90% Wynagrodzenia. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół końcowego odbioru robót.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary m.in. z tytułu opóźnienia w zakończeniu przedmiotu Umowy oraz z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub/i gwarancji;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy oraz odbioru przedmiotu Umowy;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, strona która dała podstawę do odstąpienia od Umowy zapłaci drugiej stronie (stronie odstępującej) karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia;

- za każdy dzień zwłoki w płatności faktur przekraczający określony w Umowie termin zapłaty za wykonane roboty, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego odsetki w ustawowej wysokości.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, kary umowne ze wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% Wynagrodzenia.

Na wykonane prace, Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu obioru przedmiotu Umowy. Na zainstalowane urządzenia i wyposażenie budynku Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji odpowiadającej gwarancji udzielonej przez producenta, jednakże nie krótszej niż 24 miesiące.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Kryterium uznania łącznej wartości umów zawartych z KPB za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »