Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z firmą PGE Dystrybucja S.A. - raport 47

Raport bieżący nr 47/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu progu obrotów na wartość znaczącą

z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A (PGE Dystrybucja S.A.) Łączna wartość obrotów z PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 2.764.436,50 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć 50/100 groszy).

Transakcją o najwyższej wartości w ramach podanej wyżej kumulowanej wartości obrotów

Reklama

z PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 18.12.2014. Jej przedmiotem jest dostawa przez Spółkę (Wykonawca) komputerów inkasenckich Workabout Pro 4 na potrzeby

PGE Dystrybucja SA (Zamawiający). Łączna wartość umowy netto wynosi: 619.440,00 zł

(słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych zero groszy).

Strony umowy przewidziały kary umowne.

Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej:

1)w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2)w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy

oraz terminie usunięcia wad zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi.

Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa

do naliczania kary umownej, o której mowa powyżej w przypadku niezrealizowania

przez Wykonawcę dostawy w terminie określonym w umowie.

Wykonawca ma prawo do naliczenia karty umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne,

do wysokości poniesionej szkody.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla tego rodzaju kontraktu.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za trzeci kwartał 2014 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-31Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »