Reklama

OPTEAM (OPM): Przekroczenie progu obrotów z PGE Dystrybucja S.A.

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje o przekroczeniu progu obrotów na wartość znaczącą

Reklama

z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A (dalej PGE Dystrybucja S.A.) Łączna wartość obrotów z PGE Dystrybucja S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu wynosi netto 3.253.377,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych zero groszy).

Transakcją o najwyższej wartości w ramach podanej wyżej kumulowanej wartości obrotów

z PGE Dystrybucja S.A., jest umowa zawarta w dniu 31.03.2015 r. Jej przedmiotem jest realizacja przez Spółkę (Wykonawca) usługi dostarczenia obsługi serwisowej, sprzętu i oprogramowania informatycznego eksploatowanego przez PGE Dystrybucja S.A. (Zamawiający), świadczenie usługi wsparcia technicznego w tym w zakresie, dostawy poprawek systemowych, subskrypcji aktualizacji oprogramowania. Łączna wartość umowy wynosi netto: 1.570.000,00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

Strony umowy przewidziały następujące kary umowne:

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę określonego zakresu usługi, lub wykonania

go w sposób nienależyty lub w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę

z zagwarantowanego w Umowie zakresu i poziomu obsługi serwisowej – Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania opłat miesięcznych do czasu wykonania odpowiedniej naprawy przez Wykonawcę lub usunięcia niesprawności przez Zamawiającego we własnym zakresie

lub w przypadku przekroczenia wymaganych poziomów obsługi serwisowej, naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W pozostałych sytuacjach, odpowiedzialność ograniczona jest do strat rzeczywistych do kwoty netto za usługi świadczone

na podstawie przedmiotowej umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę informacji Zamawiającego, zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących tajemnicy informacji Zamawiającego jest wyższa od kwoty przysługującej mu kary umownej.

Pozostałe postanowienia umowy są typowe dla tego rodzaju kontraktu.

Jako kryterium uznania kumulowanej kwoty obrotów za znaczącą przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego na dzień 31.12.2014 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-02Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »