Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką OGP Gaz – System S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 1 lipca 2015 roku, powziął informację, iż w okresie od 13 marca 2015 roku do dnia 1 lipca 2015 roku Emitent zawarł ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. (OGP Gaz – System, Zamawiający) umowy na łączną szacunkową wartość 7.674.079,47 zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 18 czerwca 2015 roku zawarta pomiędzy Emitentem a OGP Gaz System z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest "Wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację całości stacji redukcyjno-pomiarowej Przemocze”.

Emitent zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 30 grudnia 2015 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 1.881.900,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;

Za naruszenie postanowień umowy, dotyczących obowiązku zachowania poufności – kara umowna w wysokości 5.000,00 zł za każde z naruszenie.

Za opóźnienie w wykonaniu innych czynności ustalonych w umowie lub harmonogramie – w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.

Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 30% kwoty brutto wynagrodzenia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Zamawiający uprawiony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółką OGP Gaz – System łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-02Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2015-07-02Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »