Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG

Raport bieżący nr 11/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) w dniu 31 marca 2011 roku, powziął informację, iż w okresie od dnia 23 listopada 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PBG umowy na łączną szacunkową wartość 14.439.579,83 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 83/100) brutto.

Umową o największej wartości, jest aneks z dnia 17 stycznia 2011 roku, do umowy z dnia 28 października 2009 zawarty pomiędzy spółką zależną Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. (P.I. Ćwiertnia) a spółką PBG S.A. na wykonanie dostawy układów technologicznych oraz doradztwo i usługi w zakresie opracowania specyfikacji urządzeń i zestawień materiałowych, wskazanie możliwych dostawców, przygotowanie i przeprowadzenie wstępnej akcji ofertowej.

Okres obowiązywania umowy ustalono na od dnia 2.11.2009 r. do dnia 18.04.2011 r.

W aneksie, do wyżej przedstawionej umowy, zwiększeniu uległa wartość wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania prac o kwotę 3.700.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) netto, co daje kwotę 4.551.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy PBG S.A. będzie uprawniony do obciążenia P.I. Ćwiertnia następującymi karami:

- w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów obowiązujących na mocy umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- w przypadku nie dotrzymania końcowego terminu realizacji wszystkich dostaw - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- za opóźnienie w terminowym usunięciu wad - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- w przypadku nieprzystąpienia przez P.I. Ćwiertnia do jakichkolwiek czynności w ramach inwestycji, w których na mocy umowy winien uczestniczyć P.I. Ćwiertnia - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto,

- w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez PBG z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi P.I. Ćwiertnia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

Naliczenie kar umownych z jednego tytułu nie pozbawiają PBG S.A. możliwości ich naliczenia z innego tytułu, co dotyczy w szczególności kar za opóźnienie oraz za wypowiedzenia umowy z powodu opóźnień.

PBG S.A. przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a odpowiedzialność P.I. Ćwiertnia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania nie jest ograniczona do kar umownych naliczonych zgodnie do postanowiń poprzedzających.

Emitent nie informował o zawarciu umowy pierwotnej przez spółkę zależną, gdyż w momencie jej podpisania P.I. Ćwiertnia nie była spółką zależną Emitenta.

Umowy zawarte przez spółki Grupy TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze | Hardex SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »