TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 24

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 5 listopada 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 31 sierpnia 2012 roku do dnia 5 listopada 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 7.138.699,85. zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) brutto.

Umową o największej wartości jest umowa otrzymana w dniu 5 listopada 2012 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku (Zamawiający) na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej ś/c PE dn 315/110 mm, przyłącza gazu ś/c PE dn 160 mm oraz stacji redukcyjno-pomiarowej Q=2500Nm3/h w miejscowości Uśnice.

Reklama

Termin wykonania prac Strony ustaliły na cztery miesiące od daty przekazania Wykonawcy ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę sieci.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.395.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 4.175.850,00 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiada w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.

Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »