Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 13 grudnia 2012 roku, powziął informację, iż w okresie od 6 listopada 2012 roku do dnia 13 grudnia 2012 roku Emitent zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.369.309,50. zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 50/100) brutto.

Umową o największej wartości jest umowa podpisana w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2012 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. (Zamawiający) na dostawę nawaniacza do nawanialni eksploatowanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w ilości 70.000 kg.

Reklama

Umowa będzie realizowana sukcesywnie w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2014r. lub do momentu, w którym zostanie wyczerpana ilość dostarczanego nawiania cza przewidziana w umowie, jeśli moment ten nastąpi wcześniej. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z dostawy nawaniacza w ilości nie przekraczającej 30% ilości nawaniacza. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.830.000,00 zł (słownie: cztery milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 5.940.900,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto. Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od ilości dostarczonego nawaniacza.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- za opóźnienie w dostawie każdorazowej partii nawaniacza do miejsca przeznaczenia przekraczającego 12 godzin, w wysokości 1.000,00 PLN netto za każde rozpoczęte 24 kolejne godziny opóźnienia liczone od trzynastej godziny opóźnienia, nie więcej jednak niż za czas do chwili dostawy danej lub kolejnej partii nawaniacza do miejsca przeznaczenia;

- w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy albo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo żądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy;

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych;

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »