Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 12

Raport bieżący nr 12/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 25 czerwca 2013 roku, powziął informację, iż w okresie od 16 stycznia 2013 roku do dnia 25 czerwca 2013 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 8.140.578,19 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 19/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 16 kwietnia 2013 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (Zamawiający) na budowę stacji regazyfikacji LNG i stacji redukcyjno – pomiarowej dwustopniowej z nawanialnią w miejscowości Olecko.

Umowa będzie realizowana do dnia 15 września 2014r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.970.700,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) netto, co stanowi kwotę 3.653.961,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- za niedotrzymanie terminu realizacji prac:

- za opóźnienie w okresie dwóch pierwszych tygodni w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu realizacji umowy,

-w przypadku opóźnienia przekraczającego dwa tygodnie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu realizacji umowy,

- niedotrzymanie terminów realizacji umowy, w wysokości 0,5% części wynagrodzenia netto przewidzianego dla danego etapu realizacji poszczególnych etapów umowy, za każdy dzień opóźnienia po upływie wskazanego terminu ukończenia danego etapu,

- niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub przeprowadzenia napraw gwarancyjnych: w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień licząc od upływu wyznaczonego terminu, jednak w sumie nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia netto,

- za niedotrzymanie terminu wniesienia lub przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi na wykonane roboty 0,02% wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak w sumie nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto.

Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do kwoty 30% wynagrodzenia netto.

Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2013-06-26Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »