Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 19 marca 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 31 października 2013 roku do dnia 19 marca 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 8.815.776,27 zł (słownie: osiem milionów osiemset piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 27/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 19 marca 2014 roku, pomiędzy TESGAS S.A. (Wykonawca) a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Tarnowie (Zamawiający) na budowę sieci gazowej dystrybucyjnej ś/c wraz z przyłączami w miejscowości Włodawa w ramach przedsięwzięcia pn. "Gazyfikacja rejonu Włodawy”.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 360 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.04.2015 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.522.451,70 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 70/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- do 0,2% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

- do 0,2% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, licząc od daty upływu ustalonego przez strony terminu usunięcia wad;

- do 30% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- do 10% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, w razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających umowy, w szczególności w razie zawarcia umowy z Podwykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego lub braku zgłoszenia Zamawiającemu konieczności zmiany Podwykonawcy;

- do 15% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę poszczególnych elementów przedmiotu umowy.

Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Jeśli wysokość naliczonych kar umownych, nie pokryje szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych.

Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być potrącane z bieżących płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia umownego.

Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-19Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2014-03-19Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »