Reklama

TESGAS (TSG): Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG - raport 25

Raport bieżący nr 25/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent) w dniu 25 listopada 2014 roku, powziął informację, iż w okresie od 11 września 2014 roku do dnia 25 listopada 2014 roku Emitent wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej TESGAS zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 10.266.967,44 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 44/100) brutto.

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym datowana na dzień 30 października 2014 roku, pomiędzy Emitentem a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zabrzu (Zamawiający), której przedmiotem jest wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy Blachownia – zad. 2.5, zad. 2.6 i zad. 2.7 w ramach projektu Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby i Blachownia.

Emitent zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 maja 2015 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 4.883.100,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) brutto.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;

Z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wysokości wynagrodzenia brutto, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto;

Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, licząc od daty ustalonego przez Strony albo wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad zarówno w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak i w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wysokości wynagrodzenia brutto;

Za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,01% wysokości wynagrodzenia brutto;

Łączna wartość nałożonych kat umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto;

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej TESGAS ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-25Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2014-11-25Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »