Reklama

CORMAY (CRM): Przerwa w obradach NWZA oraz treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 19.12.2014 roku.

Raport bieżący nr 90/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA”) zwołane ogłoszeniem z dnia 21.11.2014 r. (raport bieżący nr 89/2014). Na NWZA podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 16 stycznia 2015 r., do godziny 10.00 (dziesiątej). Do momentu zarządzenia przerwy w obradach, NWZA podjęło następujące uchwały:

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 42,453% (czterdzieści dwa i czterysta pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.626.257 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 900.000 (dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

Zgłoszono dwa sprzeciwy do uchwały nr 1, sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZ CORMAY S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pana Tomasza Tuora, roszczeń o naprawienie szkód.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 42,453% (czterdzieści dwa i czterysta pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.626.257 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 900.000 (dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się.

Zgłoszono dwa sprzeciwy do uchwały nr 2, sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. uchwala co następuje:

§ 1

§6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),

2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),

3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),

4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),

5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),

6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),

7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),

8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),

9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

10. Działalność wydawnicza (PKD 58),

11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),

12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),

13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),

14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),

15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),

16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),

17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),

18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),

19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),

21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),

22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),

23. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),

24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),

26. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),

27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

28. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),

30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),

31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

33. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);

34. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2);

35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);

36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);

37. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);

38. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);

39. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);

40. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);

41. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);

42. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z);

43. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z);

44. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z);

45. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);

46. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);

47. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z);

48. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);

49. Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z);

50. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 32.99.Z),

51. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);

52. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);

53. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);

54. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);

55. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

56. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);

57. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);

58. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);

59. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);

60. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);

61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);

62. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),

63. Doradztwo firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 42,453% (czterdzieści dwa i czterysta pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. uchwala co następuje:

§ 1

§13 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym, że od dnia 1 stycznia 2015 r. do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.

3. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Radę Nadzorczą o:

a) rozpoczęciu pełnienia funkcji lub o zajęciu stanowiska w organach innej spółki kapitałowej,

b) rozpoczęciu działalności gospodarczej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 42,453% (czterdzieści dwa i czterysta pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.626.257 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko oraz przy 900.000 (dziewięćset tysięcy) głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie stosowania przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZ CORM AY S.A. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

§ 1

Na podstawie art. 45 ust. 1a - 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że począwszy od 1 stycznia 2015 r.

sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy PZ CORMAY S.A. będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 42,453% (czterdzieści dwa i czterysta pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.526.256 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i przy 1 (jednym) głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie odroczenia dalszej części obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. postanawia odroczyć dalszą część obrad Walnego Zgromadzenia do dnia 16 stycznia 2015 roku do godziny 10.00 (dziesiątej). Dalsza część obrad odbędzie się w Hotelu Hilton przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji, to jest z 42,453% (czterdzieści dwa i czterysta pięćdziesiąt trzy tysięczne procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.526.257 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.626.256 (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów, przeciwko uchwale oddano 1 (jeden) głos oraz oddano 900.000 (dziewięćset tysięcy) głosów wstrzymujących się.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-19Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2014-12-19Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »