Reklama

MIESZKO (MSO): Przydział obligacji zamiennych - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z §17 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”), Zarząd ZPC MIESZKO S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje do wiadomości następujące informacje.

Reklama

1. W dniu 18 lutego 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie przydziału subskrybowanych obligacji serii B ( "Obligacje”) zamiennych na akcje Emitenta serii G ("Akcje”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 stycznia 2014. Zgodnie z tą uchwałą dokonano przydziału 123.417 (stu dwudziestu trzech tysięcy czterystu siedemnastu) sztuk obligacji o wartości i nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 123.417.000 zł. W związku z powyższym emisja obligacji doszła do skutku. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, dniem emisji Obligacji jest dzień 18 lutego 2014 r. który jest dniem dokonania ich przydziału przez Zarząd Emitenta.

2. Celem emisji było refinansowanie istniejącego zadłużenia Emitenta, w szczególności z tytułu obligacji serii A zamiennych na akcje serii F ( o emisji obligacji serii A Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2011 z dnia 8 marca 2011r. ). oraz pozyskanie środków z przeznaczeniem na kapitał obrotowy Emitenta.

3. W ramach emisji Obligacji Emitent wyemitował obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 5a ust. 1 Ustawy o obligacjach, niezabezpieczone, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł.

4. W ramach emisji subskrybowano i wyemitowano 123.417 (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemnaście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 123.417.000 zł (sto dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych).

5. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji i wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

6. Obligacje, które nie zostaną wcześniej wykupione lub zamienione na Akcje , zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wykupu, tj. w dniu 18 lutego 2015r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez wypłatę obligatariuszowi kwoty w wysokości równej łącznej wartości nominalnej posiadanych przez niego Obligacji. Wraz z zapłatą kwoty nominalnej obligacji , Emitent wypłaci należne obligatariuszowi oprocentowanie, zgodnie z warunkami emisji Obligacji.

7. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 4% (cztery procent) w skali roku. Oprocentowanie będzie naliczane od dnia emisji (włącznie) – tj. od dnia 18 lutego 2014r. Ostatnim dniem naliczania oprocentowania będzie dzień poprzedzający dzień wykupu .Odsetki będą wypłacane obligatariuszom co 6(sześć) miesięcy ( "Okres Odsetkowy”). Oprocentowanie jest liczone od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy Okres Odsetkowy ( włącznie) do pierwszego dnia kolejnego Okresu Odsetkowego ( bez tego dnia), a w przypadku drugiego Okresu Odsetkowego– do dnia wykupu (bez tego dnia). Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu emisji, tj. w dniu 18 lutego 2014r. i kończy w dniu 18 sierpnia 2014r., drugi Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia 2014r. i kończy w dniu 18 lutego 2015r. Oprocentowanie za dany Okres Odsetkowy będzie wypłacane uprawnionemu do jego otrzymania obligatariuszowi z dołu w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, a jeżeli ustalony w ten sposób dzień wypłaty oprocentowania nie będzie przypadał na dzień roboczy, oprocentowanie zostanie wypłacone w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Jeżeli oprocentowanie ma być naliczone za krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, zostanie ono wówczas obliczone na podstawie faktycznej liczby dni w okresie od pierwszego dnia danego Okresu odsetkowego ( włącznie) do ostatniego dnia okresu, za który ma zostać obliczona wartość oprocentowania ( bez tego dnia). Do otrzymania oprocentowania uprawniony będzie wyłącznie podmiot posiadający status obligatariusza na koniec dnia ustalenia praw do oprocentowania za dany Okres Odsetkowy (przypadający każdorazowo na 6 dni roboczych przed dniem wypłaty odsetek) , przy czym oprocentowanie narosłe od Obligacji, które zostaną objęte złożonym przez obligatariusza oświadczeniem o zamianie, za okres przed dokonaniem zamiany Obligacji na Akcje, zostanie naliczone na podstawie faktycznej liczby dni w okresie od pierwszego dnia danego Okresu odsetkowego ( włącznie) do ostatniego dnia okresu, za który ma zostać obliczona wartość oprocentowania ( bez tego dnia)oraz wypłacone obligatariuszowi w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zamiany Obligacji na Akcje.

8. Obligacje nie są zabezpieczone.

9.Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień przekazania Inwestorom Propozycji Nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku, łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta oraz utworzonych rezerw na zobowiązania (na poziomie skonsolidowanym) wynosiła ok. 367.206.000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześć tysięcy złotych). Na kwotę tą składają się zobowiązania wynikające z wyemitowanych przez Emitenta obligacji zamiennych, umów kredytowych, umów finansowania działalności oraz zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe zobowiązania.

10. Na koniec 2014 roku przewidywany poziom zaciągniętych zobowiązań Emitenta (łącznie z zobowiązaniami wynikającymi z wyemitowanych obligacji) wyniesie ok. 293.000.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych). Intencją Emitenta, do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji, jest utrzymywanie zobowiązań na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie.

Emitent przewiduje utrzymanie w najbliższym roku wskaźnika zadłużenia finansowego netto do wartości kapitałów własnych na poziomie nieprzekraczającym 1,65.

11.Celem nowej emisji Obligacji jest restrukturyzacja zadłużenia Emitenta wynikającego z emisji obligacji serii A. Emisja obligacji serii A nastąpiła w związku z potrzebą pozyskania środków na działalność inwestycyjną Emitenta, tj. na sfinansowanie nabycia wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa litewskiego TB INVESTICIA UAB. Zarząd Emitenta zakłada, że kontynuacja tej inwestycji pozwoli na dalsze zwiększanie skali działalności Emitenta, szybszy rozwój w ramach większego podmiotu, wykorzystanie synergii zakupowych, uzyskanie dostępu do nowych rynków zbytu, zagospodarowanie wolnych mocy produkcyjnych a także pozwoli na dwustronną współpracę w zakresie produkcji towarów do sprzedaży kosztem dotychczasowych dostawców z zewnątrz. Emitent przewiduje, iż na potrzeby obsługi oraz wykupu Obligacji może pozyskać środki z następujących źródeł:

¯nadwyżek gotówkowych generowanych z działalności operacyjnej,

¯konwersji emitowanych obligacji zamiennych na akcje ZPC Mieszko S.A.,

¯emisji akcji ZPC Mieszko S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

¯sprzedaży nieruchomości posiadanych przez Emitenta, które nie będą konieczne do prowadzenia działalności operacyjnej,

¯otrzymanych dywidend,

¯pozyskania dodatkowego zewnętrznego finansowania.

12. O rejestracji przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynikającego z emisji Obligacji , Emitent informował w raporcie bieżącym numer 5/2014 z dnia 14.02.2014r.

13. W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji na Akcje Emitenta,z objętych w ten sposób Akcji przysługiwałoby 30.854.250 głosów, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (po zsumowaniu głosów przysługujących ze wszystkich aktualnie istniejących akcji Emitenta i głosów przysługujących z ww. Akcji)wynosiłaby 71.720.250 głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-19Tomasz CiemałaCzłonek Zarządu Dyrektor FinansowyTomasz Ciemała
2014-02-19Sebastian SedlaczekGłówny KsięgowySebastian Sedlaczek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »