Reklama

TAURONPE (TPE): Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 - raport 34

Raport bieżący nr 34/2016

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka", "Tauron”) informuje, że 2 września 2016 r. Zarząd Spółki przyjął, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument pt. "Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025” ("Strategia”). Strategia jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z aktualnej i prognozowanej sytuacji rynku i sektora elektroenergetycznego. W procesie przygotowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa”) w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Szczegółowo przeanalizowano zdolności Grupy TAURON do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, aby ich realizacja była możliwa ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. Powyższe analizy i trendy rynkowe były podstawą do weryfikacji założeń rynkowych, makroekonomicznych oraz planu inwestycyjnego.

Reklama

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami. Przyjęta misja i wizja odzwierciedlają nową filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta.

Zgodnie z przyjętą Strategią misja Grupy została zdefiniowana następująco: "Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie”. Wizja Grupy to: "Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.”

Strategia wyznacza priorytety, które przekształcą Grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału.

Kluczowe założenia Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025

W Strategii zapisano plan działania, który został podzielony na trzy spójne i uzupełniające się priorytety dla Grupy.

1. Zapewnienie stabilności finansowej Grupy realizowane poprzez następujące działania:

• Program Poprawy Efektywności, przyjęty w marcu 2016 r. i zakładający uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł. Na powyższe oszczędności składają się działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA o około 1 mld zł oraz polegające na ograniczeniu nakładów inwestycyjnych o około 0,3 mld zł w latach 2016-2018

• Inicjatywy Strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, przyniosą efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł. Będzie on osiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,2 mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o około 0,7 mld zł. Są to dodatkowe efekty finansowe, poza efektami ujętymi w Programie Poprawy Efektywności

• Wstrzymanie inwestycji w nowy blok gazowo-parowy w Elektrowni Łagisza, przekładające się na brak poniesienia nakładów inwestycyjnych na kwotę około 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać wznowiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.

2. Budowa silnej grupy kapitałowej. Strategia wyznacza nowe podejście do łańcucha wartości, w którym dla każdego obszaru biznesowego wyznaczono kluczowe zadania. Strategia nie zakłada równomiernego wzrostu w każdym ogniwie łańcucha wartości. Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu Grupy. W tym segmencie Grupa planuje dynamiczny rozwój oferty dla klientów, co pozwoli na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty TAURON oraz zwiększenie rentowności. Obszary dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła ma stanowić stabilną bazę biznesów regulowanych Grupy. Obszary wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego mają zadania związane przede wszystkim z poprawą efektywności.

Zdefiniowano następujące trzy filary budowy silnej grupy kapitałowej:

• Relacje z klientem oparte na zintegrowanej obsłudze o wysokich standardach i z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwój oferty produktów i usług

• Stabilną bazę aktywów regulowanych opartą o zmodernizowany segment dystrybucji energii elektrycznej, ciepłownictwa i gotowość do rozwijania źródeł odnawialnych w przypadku korzystnego otoczenia regulacyjnego

• Efektywne aktywa konwencjonalne, tj. segmenty wydobycia i wytwarzania konwencjonalnego, które poprzez poprawę efektywności kosztowej i produktywności będą konkurencyjne na rynku lub w przypadku aktywów wytwórczych będą przesuwane do obszaru regulowanego systemu elektroenergetycznego.

3. Przekształcenie Grupy w nowoczesną i innowacyjną organizację, poprzez wdrożenie zmian wspierających realizację strategii:

• Rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, na który przewiduje się wydatki w wysokości 0,4 proc skonsolidowanych przychodów rocznie

• Rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o dedykowany do tego fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC)

• Wdrożenie nowego modelu operacyjnego zorientowanego na procesy. Wyodrębniono pięć priorytetowych strumieni procesowych, wokół których koncentrować się będzie działalność Grupy TAURON, tj.: Strategia, Finanse, Zarządzanie Majątkiem i Rozwój, Klient oraz Zarządzanie Korporacyjne i Wsparcie. Takie podejście pozwoli na położenie większego nacisku na zagadnienia przekrojowe, które decydować będą o przewagach konkurencyjnych Grupy w przyszłości.

Wdrożenie Strategii pozwoli na zwiększenie EBITDA z 3,5 mld złotych w 2015 r. do poziomu powyżej 4 mld złotych w 2020 r. oraz powyżej 5 mld zł w 2025 r. Szacowany powtarzalny efekt realizacji Programu Poprawy Efektywności w postaci wpływu na EBITDA Grupy to około 0,4 mld zł od 2018 r., a efekt realizacji Inicjatyw Strategicznych w postaci wpływu na EBITDA Grupy to około 0,3 mld zł po roku 2020.

Program inwestycyjny na lata 2016-2025

W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych. Szczegółowa analiza wskazała, że 75 proc. planu inwestycyjnego do 2020 r. to zadania kontynuowane lub będące realizacją podjętych zobowiązań. Do tych zadań należą inwestycja w blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz zakontraktowane lub wynikające z wymogów regulacyjnych zadania w segmencie dystrybucji. Rezygnacja lub przesunięcie tych zadań miałyby negatywny wpływ na wartość Grupy lub jest niemożliwe z przyczyn prawnych lub bezpieczeństwa.

W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w kopalni Janina, budowę szybu Grzegorz w kopalni Sobieski oraz realizowane zaplanowane inwestycje w kopalni Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. Wartość nakładów w tym obszarze to około 1,3 mld zł do 2020 r.

W segmencie wytwarzania kontynuowane będą inwestycje w budowany blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, w blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Stalowa Wola oraz inwestycje w sieci ciepłownicze. TAURON zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, a tym samym znacząco ograniczyłaby ryzyko przekroczenia granicznego poziomu tego kowenantu (3,5x) zawartego w umowach finansowania.

Należy podkreślić, że w Strategii zakłada się utrzymanie stabilności finansowej i nieprzekroczenie kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, bez uwzględnienia sprzedaży partnerom zewnętrznym mniejszościowego udziału w projekcie budowy bloku 910 MW. Oznacza to, że planowana zmiana formuły finansowania tego projektu stanowi dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową Grupy TAURON.

Nakłady w segmencie wytwarzania to kwota 6,7 mld zł do 2020 r.

Ponad 50 proc. całej puli nakładów, tj. 9,5 mld do roku 2020 to inwestycje w dystrybucji obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Strategia zakłada wydatki w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

Nadrzędnym celem w obszarze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku.

W szczególności działania będą zorientowane na:

• Optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych

• Realizację tylko tych projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziomu zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnymi ryzykami rynkowymi

• Wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych

• Analizie inwestycji w segmencie wytwarzania konwencjonalnego, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmów gwarantujących przychody (np. rynek mocy lub inna forma regulacji)

• Inwestowanie w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki (w szczególności usług) w celu uzupełnienia łańcucha wartości, w którym działa TAURON, a także tworzenie oferty wysokomarżowych usług.

Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to przede wszystkim obszar energetyki regulowanej (tj. m.in. dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, udział w energetyce jądrowej oraz regulowane wytwarzanie konwencjonalne) oraz nowa energetyka (tj. e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetyka prosumencka, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne). Spółka zakłada, że w latach 2020-2025 będzie dysponowała potencjałem inwestycyjnym szacowanym na ponad 6 mld zł.

Polityka dywidendowa TAURON

TAURON w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczną rekomendację dotyczącą dywidendy wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w tym w szczególności:

• Sytuacja płynnościowa Grupy

• Sytuacja rynkowa

• Realizacja polityki inwestycyjnej

• Koszt oraz możliwości pozyskania finansowania

• Wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia

• Zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

Spółka jednocześnie nadmienia, iż prognozy będące podstawą Strategii, wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020.

Strategia pozwoli przekształcić Grupę w nowoczesny podmiot o stabilnej sytuacji finansowej z bogatą ofertą produktów i usług odpowiadającą na oczekiwania klientów, wokół których Grupa będzie budowała wartość.

Uszczegółowienie informacji dotyczących Strategii znajduje się w prezentacji, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-02Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2016-09-02Piotr ZawistowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »