Reklama

MOSTALWAR (MSW): Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki - raport 27

Raport bieżący nr 27/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło następujący tekst jednolity Stautu Spółki:

STATUT

MOSTOSTAL WARSZAWA Spółki Akcyjnej

I.Postanowienia ogólne

§ 1

Reklama

1.Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna.

2.Spółka może używać skrótu firmy: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 4

1.Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2.Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach organizacyjnych na terytorium swojego działania.

II.Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z]

2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z]

3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z]

4.Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z]

5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z]

6.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z]

7.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z]

8.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z]

9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z]

10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z]

11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z]

12.Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z]

13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z]

14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z]

15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z]

16.Tynkowanie [43.31.Z]

17.Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z]

18.Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z]

19.Malowanie i szklenie [43.34.Z]

20.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z]

21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z]

22.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z]

23.Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z]

24.Przeładunek towarów [52.24.A,B,C]

25.Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B]

26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z]

27.Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z]

28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z]

29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z]

30.Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z]

31.Badania i analizy techniczne [71.20.B]

32.Pozostałe formy kształcenia, gdzieindziej nie sklasyfikowane [85.59.B]

33.Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z]

34.Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z]

35.Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z]

36.Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z]

37.Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25 21.Z]

38.Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z]

39.Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z]

40.Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z]

41.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z]

42.Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z]

43.Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z]

44.Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z]

45.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z]

46.Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]

47.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z]

48.Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z]

49.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]

50.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z]

51.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z]

52.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z]

53.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z]

54.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z]

55.Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z]

56.Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]

57.Produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z]

58.Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [23.63.Z]

59.Produkcja zaprawy murarskiej [23.64.Z]

60.Produkcja cementu wzmocnionego włóknem [23.65.Z]

61.Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu [23.69.Z]

62.Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [23.99.Z]

63.Odzysk surowców z materiałów segregowanych [38.32.Z]

III.Kapitały i fundusze Spółki

§ 6

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

2.Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem i jest podzielony na akcje o równej wartości nominalnej.

§ 7

1.Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

2.Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

3.Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku.

§ 8

1.Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

2.Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzane w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 9

1.Spółka tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku netto, z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.

2.Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie.

3.Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 10

1.Spółka może tworzyć z zysku do podziału kapitały i fundusze rezerwowe.

2.Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie.

IV.Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

1.Walne Zgromadzenie,

2.Rada Nadzorcza,

3.Zarząd Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 12

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 14

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie.

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.

4.Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.

5.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7.W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z żądaniem.

8.Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 15

Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 16

1.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinny być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej.

2.Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i niniejszego Statutu.

3.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.

§ 17

Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 18

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności delegowany w tym celu członek Rady Nadzorczej.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych, należy w szczególności:

1)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

4)Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

5)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

6)Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

7)Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

8)Zmiana Statutu Spółki,

9)Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

10)Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

11)Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,

12)Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki,

13)Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,

14)Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

15)Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

16)Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

17)Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

18)Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.

Rada Nadzorcza

§ 20

1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.

2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

3.Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie.

4.Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

5.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i - w miarę potrzeb - Sekretarza Rady.

6.Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki i uchwalonego przez siebie Regulaminu.

§ 21

1.Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

2.Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej,

2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,

4) w przypadku śmierci członka Rady.

§ 22

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.

2.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

3.Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w z ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 23

1.Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać także udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych na posiedzeniu do porządku obrad.

3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

4.W szczególnych przypadkach uchwała może być podjęta w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

5.Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.

§ 24

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, należą w szczególności następujące sprawy:

1)Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki,

2)Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3)Ocena sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,

4)Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1-3,

5)Wybór biegłego rewidenta dla Spółki,

6)Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki,

7)Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu Spółki,

8)Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,

9)Zawieszanie, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

10)Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,

11)Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy,

12)Wyrażanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,

13)Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, przystępowanie Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek,

14)Wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 1/100 kapitału zakładowego,

15)Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

16)Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi.

§ 25

Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę, jest upoważniony do podpisywania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu.

Zarząd Spółki

§ 26

1.Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.

2.Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki i własnego Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Spółki oraz zasady podejmowania uchwał na posiedzeniu i w trybie pisemnym.

3.Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki należy do kompetencji Zarządu.

§ 27

1.Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

2.Mandaty członków Zarządu wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu,

2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,

3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,

4) w przypadku śmierci członka Zarządu.

§ 28

1.Prezes Zarządu Spółki:

1) Kieruje pracami Zarządu,

2) Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki,

3) Kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz,

4) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki. Prezes Zarządu Spółki może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych Spółki.

2.Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki.

3.Członkowie Zarządu Spółki reprezentują Spółkę na zewnątrz i zarządzają działalnością Spółki zgodnie z ustalonym przez Prezesa Zarządu podziałem zadań.

§ 29

1.Zarząd Spółki udziela i odwołuje prokury.

2.Zarząd Spółki może upoważnić dyrektorów oddziałów i innych jednostek/komórek organizacyjnych Spółki do udzielania i odwoływania pełnomocnictw do wykonywania w kierowanych przez nich jednostkach czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

3.Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

V. Tryb składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki

§ 30

1.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni:

1) Samodzielnie - Prezes Zarządu Spółki,

2) Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,

3) Pełnomocnik działający w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.

2.Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach swego umocowania.

VI. Rachunkowość i gospodarka finansowa Spółki

§ 31

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia danego roku.

§ 32

Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy i przedstawia je wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki Radzie Nadzorczej celem zbadania i dokonania oceny.

§ 33

Straty bilansowe Spółka pokrywa w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Zysk roczny netto Spółki może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1)kapitał zapasowy,

2)dywidendę,

3)kapitały rezerwowe,

4)fundusze specjalne,

5)inne cele ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 35

1.O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.

2.Część kapitału zapasowego, w wysokości co najmniej jednej trzeciej, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 36

1.Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.

2.O użyciu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 37

1.Fundusze specjalne tworzone są z odpisów z zysku netto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określa wysokość odpisu na powyższe fundusze.

2.Regulaminy tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych uchwala Rada Nadzorcza.

§ 38

1.Dywidenda wypłacana jest w wysokości i terminach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem 3 lat.

3.Spółka nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.

VII. Postanowienia końcowe

§ 39

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§ 40

Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zatwierdzone, roczne sprawozdania finansowe są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.
Marcin Kondraszuk - Pełnomocnik

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »