Reklama

IZOBLOK (IZB): Przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim Santander Bank Polska S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że działając na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31.10.2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, w dniu dzisiejszym (13.12.2019 r.) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz zawarł umowę z Domem Maklerskim – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie umowę o świadczenie usług pośrednictwa w skupie akcji własnych przez Spółkę, w drodze oferty skierowanej do akcjonariuszy. Poniżej Spółka przekazuje informacje odnośnie najistotniejszych zasad realizacji skupu akcji własnych Spółki wynikających z uchwały Zarządu Spółki:

Reklama

1. Nabytych zostanie nie więcej niż 120.000 akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.200.000,00 zł.

2. Cena po jakiej nabywane będą akcje własne wynosi 34,00 złotych za jedną akcję i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w uchwale WZA i doprecyzowanych zgodnie z uchwałą WZA przez Radę Nadzorczą. Łączna cena nabycia akcji własnych nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z dnia 31.10.2018 r., tj. 13.177.000,00 zł.

3. Przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje na okaziciela serii B, C i D, oznaczone kodem PLIZBLK00010, w pełni pokryte, w pełni zbywalne i wolne od obciążeń takich jak w szczególności zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym.

4. Akcje własne będą nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym lub w transakcjach pakietowych, realizowanych na podstawie oferty lub ofert sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy IZOBLOK S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie oferty zakupu akcji IZOBLOK S.A. Oferta zakupu akcji IZOBLOK S.A. zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 13.12.2019 r.:

- w formie raportu bieżącego ESPI (Oferta stanowi załącznik do niniejszego raportu)

- na stronie internetowej IZOBLOK S.A.

- na stronie internetowej biura maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

5. W przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w Ofercie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliżej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowane powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Ofercie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert sprzedaży na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę sprzedaży wcześniej;

6. Akcje własne nabyte przez Spółkę będą przeznaczone do:

- zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry manadżerskiej Grupy IZOBLOK, z zastrzeżeniem, że akcje nabyte w tym celu będą zaoferowane tym osobom najpóźniej z upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę, lub

- umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, lub

- dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów lub osób nieobjętych Programem Motywacyjnym, lub

- w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

7. Harmonogram skupu akcji własnych IZOBLOK S.A.:

- data ogłoszenia Oferty: 13 grudnia 2019 r.,

- termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 17 grudnia 2019 r.,

- termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży od akcjonariuszy: 19 grudnia 2019 r.,

- przewidywany dzień rozliczenia nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 23 grudnia 2019 r.,

- po otrzymaniu od Biura Maklerskiego Santander wyników zapisów, spółka poinformuje w formie raportu ESPI o wynikach skupu.

Zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. z 31.10.2018 r. Zarząd IZOBLOK S.A. jest uprawniony do zakończenia skupu akcji przed upływem terminu wskazanym powyżej, w tym również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, a także może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej do niniejszego raportu oferty zakupu akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-13Przemysław SkrzydlakPrezes ZarząduPrzemysław Skrzydlak

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »