Reklama

GHELAMCO (GHE): Raport 42/2016 Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD, PE, PPA, PPB, PPC, PPD, PPE, PPF, PPG, PPH i PPI oraz EA za III kwartał 2016 roku - raport 42

Raport bieżący nr 42/2016

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Reklama

Zgodnie z paragrafem 5.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 12 lipca 2016 roku wykupu wszystkich 200 (dwustu) sztuk obligacji na okaziciela serii E - GHEL E 120716, o wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 5.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 12 sierpnia 2016 roku wykupu wszystkich 92 (dziewięćdziesięciu dwóch) sztuk obligacji na okaziciela Serii F - GHEL F 120816, o wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 9 200 000,00 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych).

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 260 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G - GHEL G 141116. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 6 594 725,77 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego oraz wpływów z tytułu spłaty obligacji przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 10.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii G - GHEL G 141116, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent, wydatkował łącznie 550 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H – GHEL H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H – GHEL H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 900 000,00 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H – GHEL H, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty obligacji przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii H – GHEL H, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował kwotę 937 920,00 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I – GHEL I 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 10 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii I – GHEL I 090718 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 61 619,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I – GHEL I 090718, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii I – GHEL I 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował kwotę 1 178 762,37 zł przeznaczając ją na (i) płatność odsetek od Obligacji oraz (ii) wykup Obligacji Serii J – GHEL J .

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii J – GHEL J. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii J – GHEL J w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 240 Obligacji Serii J - GHEL J o łącznej wartości nominalnej 240 000 zł. Na dzień 30.09.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii J - GHEL J wynosiła 27 660 000 zł.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 27 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 94 237,63 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii J – GHEL J, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii J – GHEL J, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował kwotę 351 407,36 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii K – GHEL K 090718. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1 500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii K – GHEL K 090718 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 57 051,17 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii K – GHEL K 090718, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii K – GHEL K 090718, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 23 278 545,66 zł przeznaczając te kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku kwota 760 000,00 zł została zwolniona z depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PA, w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po dniu 30 września 2016 roku.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 2 091 847,17 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego oraz wpływów z tytułu spłaty obligacji oraz pożyczek przez Spółki Projektowe wraz z narosłymi odsetkami.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120 360 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 5 709 301,05 zł przeznaczając te kwotę na (i) płatność odsetek od Obligacji, (ii) koszty emisji i administracji oraz (iii) wykup obligacji Serii PPA oraz aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPA za dwa najbliższe okresy odsetkowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 40 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PB za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 7 463 364,56 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB, z uwzględnieniem wpływu z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PC na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 6.988.187,92 zł przeznaczając te kwotę na (i) udzielenie pożyczek Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PC w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 40 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PC za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą w wysokości 3 521 812,08 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC, z uwzględnieniem wpływów ze spłaty pożyczek oraz obligacji przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PC, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PD na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PD.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PD w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 131 442,72 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty obligacji przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PD, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PE na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PE.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PE w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 204 257,61 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PE, z uwzględnieniem spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 9.15 (ii) Warunków Emisji Obligacji Serii PE, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPA - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPA na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 12 835 740,83 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) wykup Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPA w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wykupił i umorzył 125 361 Obligacji Serii PPA o łącznej wartości nominalnej 12 536 100 zł. Emitent wydatkował kwotę 400 740,84 zł na wykup Obligacji Serii PPA ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPA, a pozostała część wykupu została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PB. Na dzień 30.09.2016 roku wartość nominalna pozostałych do wykupu Obligacji Serii PPA wynosiła 37 463 900 zł.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 351 021,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPA, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPB - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPB na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku, Emitent wydatkował kwotę 1 750 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPB w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 988 703,42 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPB z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe oraz narosłych odsetek.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPC - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPC na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 1 001 606,00 zł, przeznaczając te kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPC w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 913 052,73 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPC, z uwzględnieniem zasilenia na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPD - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego 2014) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPD.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPD w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPD. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPD w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 1 500 000,00 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPD.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPE - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPD na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku, Emitent wydatkował łącznie 2 265 000,00 zł przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPE w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPE. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPE w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 5 569 950,99 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPE, z uwzględnieniem wpływów z tytułu spłaty pożyczek przez Spółki Projektowe.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPF - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPF na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował 1 590 000,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 406 747,16 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPF.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPG - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPG na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

W okresie od 01.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował 24 430 600 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) koszty emisji i administracji, (iii) płatność odsetek od Obligacji oraz (iv) wykup obligacji Serii E – GHEL E 120716 oraz obligacji Serii F - GHEL F 120816. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2016 roku Emitent dysponował kwotą 90 102,39 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PPG.

Zgodnie z paragrafem 10.1. Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPH - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 14.07.2016 roku do 30.09.2016 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPH na dzień 30.09.2016 roku, za okres od 14.07.2016 roku (data emisji) do 30.09.2016 roku.

W okresie od 14.07.2016 roku do 30.09.2016 roku Emitent wydatkował łącznie 23 648 779,99 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emi

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »