SIMPLE (SME): Raport 6/2011 dotyczy: Zawarcie umowy znaczącej z Politechnika Częstochowską z dnia 18.05.2011 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 18 maja 2011 roku spółka SIMPLE S.A. zawarła z Politechniką Częstochowską w Częstochowie jako Zamawiającym, umowę znaczącą (dalej: Umowa), o wartości netto 1 388 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych) netto, tj. brutto 1 707 240,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedem tysięcy dwieście czterdzieści 00/100 złotych)

Reklama

II. Przedmiotem ww. Umowy jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Politechnika Częstochowską klasy ERP wraz z obiegiem dokumentów.

III. Istotne warunki umowy:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie częściami, za wykonanie poszczególnych etapów realizacji umowy:

a)wykonanie analizy wstępnej - nie przekroczy 5% wartości wynagrodzenia brutto,

b)wdrożenie systemów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - pozostała część wynagrodzenia brutto.

2. Strony ustaliły następujący termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym sporządzonym i zaakceptowanym zgodnie z warunkami określonymi w umowie, jednak nie później niż do dnia 31.08.2012r.

IV. W Umowie ustalono kary umowne, zawarte w §11 Umowy zatytułowanym "Kary umowne", zacytowanym poniżej:

§ 11

Kary umowne

1. W razie wystąpienia zwłoki po stronie Wykonawcy i nie przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki maksymalnie 15% wynagrodzenia umownego brutto.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym określonych w § 10 pkt 2 i § 13 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W razie nieuzasadnionej zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dostarczonego na warunkach opisanych w umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki maksymalnie 15% wynagrodzenia umownego brutto.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, (za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych), w tym określonych w § 10 pkt 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Zapłata kar umownych wynikających ze zwłoki w realizacji umowy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

7. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności.

8. Termin "siła wyższa" oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec

V. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Simple

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »